FORRETNINGSBETINGELSER

Generelt

Annonceplacering Bestilte placeringer respekteres i størst muligt omfang, men pladsmæssige eller tekniske forhold kan nødvendiggøre at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer.

Overførsel/udlevering af materiale Såfremt Politikens Lokalaviser skal overføre materiale som er udarbejdet af den enkelte avis, vil modtageren blive faktureret på basis af følgende gældende pris: 1,00 pr. mm farve og sort/hvid annoncer. Alle priser er ekskl. moms og materialet overføres som PDF- fil via MedieNet eller e-mail. Anden form for udlevering medfører ekstraudgifter som faktureres særskilt.

Reklamationer Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 6 dage efter annoncens indrykning. Reklamationer over faktureringer skal være avisen i hænde senest 14 dage efter fakturadato. Politikens Lokalaviser påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af trykfejl i tekst eller annonce, manglende indrykning eller indrykning i forkert uge.

Højde på annoncer Annoncernes højde skal altid være deleligt med 5. Ved tabloidaviser gælder: annoncer på 320 mm i højden eller derover faktureres til fuld højde (365 mm).

Betalingsbetingelser Ved tabloidaviser gælder: annoncer på 320 mm i højden eller derover faktureres til fuld højde (365 mm). Betalingsbetingelser aftales med avisen. Vejledende: Fakturadato + 8 dage. Avisen er altid berettiget til at kræve forudbetaling. Overskrides betalingsfristen bortfalder alle rabatter, og der beregnes morarente 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt indgåede indrykningsaftaler misligholdes, har avisen ret til at efterdebitere for meget ydet rabat.

Fakturagebyr Fakturaer, der skal sendes med posten, bliver pålagt et fakturagebyr på kr. 80,00. Vi beregner dog ingen gebyr for elektroniske (PDF) fremsendte faktura, her skal vi blot have oplyst e-mailadresse, hvortil vi skal sende fakturaen. Send venligst en e-mail til vores bogholderi debitor@pola.dk med en mailadresse samt jeres kundenummer, såfremt faktura skal fremsendes elektronisk.

Priser Alle priser er eksklusiv moms og web-tillæg pr. annonce og uge uanset antal aviser

Information til reklamebureauer: Sikkerhedsgodtgørelse Ved indrykning gennem virksomheder, der er godkendt til sikkerhedsgodtgørelse, ved forudbetaling eller anden form for sikkerhedsstillelse, ydes 1% rabat af annoncens nettopris fratrukket evt. materialegodtgørelse. Informationsgodtgørelse Ved indrykning gennem godkendte bureauer ydes 1% informationsgodtgørelse. Godtgørelsen beregnes af annoncens nettopris fratrukket evt. materialegodtgørelse.

Der tages forbehold for force majeure, strejke, og andre udefrakommende hændelser uden for Politikens Lokalavisers indflydelse.
 

Standard for levering af færdigmateriale

OBS Er nedenstående retningslinjer ikke overholdt kan alle lokalaviser under Politikens Lokalaviser ikke garantere for annoncens udseende i avisen og betragter ikke det modtagende materiale som leveret færdigt. Link til yderligere oplysninger samt indstillings-filer til korrekt generering af pdf’er findes her: www.kankanikke.dk

Alle færdige annoncer, der leveres til Politikens Lokalaviser, skal leveres som PDF i version 1.2 eller 1.3.

Pdf’er skal være produceret ifølge de gældende branchestandarder – pt. NewspaperAds_1v4.

Pdf’er må ikke indeholde mere end én side.

Billedmateriale i annoncen skal min. være 100 dpi.

Alle fonte skal være inkluderede korrekt – dvs. embeddet subset – det anbefales for en sikkerheds skyld at outline fonten.

For farveannoncer gælder desuden at de ikke må indeholde staffagefarver, RGB, Duotone, Indexerede farver (fra Web) eller Pantone-farver, men skal være CMYK separerede.

Sort/hvide annoncer må ikke indeholde farveobjekter (RGB/CMYK-sort, Pantonefarver eller lignende).

Annonce-PDF’er må ikke indeholde skæremærker, marginer eller lignende, men skal være den størrelse de er bestilt. Annoncer uden ramme skal være forsynet med hjørneprikker.

Det skal endvidere bemærkes, at filer fra: Word, Excel, PowerPoint, Publisher og lignende ikke betragtes som færdigt materiale og evt. produktionstillæg tillægges faktura for opsætning af annoncen efter ovenstående regler.

SENESTE TV

Pensionister i hopla fra 1943

jubilæum I efteråret 1943 samledes en flok alders- og invaliderentenydere på Thorsøegnen med det formål at stifte en forening.

Den blev en realitet 1. oktober samme år, og derfor holder Vejerslev-Aidt-Thorsø Pensionistforening torsdag 25. oktober kl.12-16 jubilæumsfest i anledning af foreningens 75 års fødselsdag.

Foreningens navn var Vejerslev-Aidt-Thorsø Alders og Invaliderenteforening til 1957, hvor navnet blev ændret til det nuværende.

Kontingentet var ved foreningens start 50 øre halvårligt. Den første aktivitet i foreningen var at ”indsende et andragende til kommunen om Brændselshjælp”.

Det har været på vegne af nogle medlemmer, for det var netop foreningens formål at hjælpe nødlidende medlemmer, og i krigens sidste år kunne det være et problem at skaffe brændsel.

Protokollerne melder ikke om egentlige foreningsaktiviteter i de første mange år. Et par bestyrelsesmøder om året og en generalforsamling var de eneste aktiviteter.

I 1986 fik foreningen sin egen fane på initiativ af foreningens daværende formand, Erling Jensen. Fanen hænger i dag på Thorshøj.

I 1986 søgte foreningen om et kommunalt tilskud til aktiviteter, men det blev ikke bevilget. Derimod kom der gang i arbejdet i pensionisternes kontaktudvalg, der fordelte de kommunale tilskud mellem de to pensionistforeninger i Hvorslev Kommune.

Travlt med tilbud

Sidst i 80'erne begyndte nogle af de aktiviteter, der i dag kendetegner foreningen. Bankospil, gymnastik, ældredans og sang. I de senere år er aktiviteterne udvidet med petanque, kroll og badning i Tungelundbadet i Thorsø

Bestyrelsen har i dag noget mere travlt, end det var tilfældet i de første år. Medlemstallet, der i 1943 var 28, er nu 325.

"Det egentlige formål med økonomisk støtte til betrængte medlemmer er ikke mere aktuelt, men de mange kulturelle og underholdende tilbud, der er kommet i gang de senere år, har god tilslutning og opfylder et stort ønske og behov hos medlemmerne," mener den nuværende formand, Johs. Molbech.

jesl