Debat: Forandring i Kulturhus Sløjfen skubber ingen væk - men samler os

Pia Larsen, Byvej 3, Selling, 8370 Hadsten

debat Som borger i 8370-området hilser jeg velkommen, at Favrskov Kommunes byråd i oktober besluttede at afsætte et millionbeløb til planlægning, ombygning og senere udbygning af Kulturhus Sløjfen. Jeg ser frem til at følge kommissoriets udvikling her i foråret.

Jeg vil gerne knytte et par kommentarer til Jan Erik Elgaards skepsis over for den fremtidige plantænkning med huset, som udtrykt i Lokalavisen Favrskov 30. december. I øvrigt med en artikel, som overordnet giver indtryk af, at nogen skubbes væk, når kulturhuset forandres og nytænkes.

Jan Erik Elgaard beskriver en uligevægt i forhold til de målgrupper, der indtænkes og i forhold til, hvad Sløjfens Bestyrelse har som vision. Som borger, biblioteksbruger og forælder i 8370 - og som tidligere ansat i musikskolen - kan jeg overhovedet ikke genkende Jan Erik Elgaards billede af en udvikling, der ender med at skubbe nogle ud, frastøde en særlig gruppe borgere eller blive et hus, der ikke inkluderer alle.

Artiklens lidt uheldige overskrift om ’en ungdomsklub’ og ’en musikskole’ finder jeg fordrejende, fordi det giver indtryk af monstrøse størrelser, der flytter ind og skubber andre væk. Vi taler her om de fælles lokale og kommunale ungdomsklub- og musikskoletilbud.

Det er tilbud, der i øvrigt udbydes i hele kommunen (bl.a. i Hinnerup, Hammel og Ulstrup). De 700 musikskoleelever der nævnes, er fordelt på over ti undervisningssteder i kommunen, bl.a. også på fem skoler i 8370-området.

Det er fejlagtigt at holde det totale antal musikskoleelever op mod det lokale indbyggertal, som i øvrigt er for lavt. Der er mere end 11.000 indbyggere under postnr. 8370 – jvf. Favrskov Kommunes befolkningsprognose og www.statistikbanken.dk, inkluderer borgere, der bor i Ødum, Selling, Voldum, Lyngå, Vissing, Hadbjerg.

Jan Elgaard glemmer det store potentiale, der ligger i samarbejde, kendskab og dialog imellem aktørerne i kommunen og i lokalområdet. Tiltag på kulturområdet har ofte både en direkte og indirekte effekt.

Den direkte effekt i form af undervisning eller klubtilbud til børn og unge, men også en indirekte betydning, der netop er den synergieffekt, der også er omtalt i kommunens Kultur-, Idræts- og Friluftspolitik fra 2009 :

”Kreative kompetencer efterspørges i nutidens videnssamfund. Kreativitet og kulturel udfoldelse er nogle af de bedste metoder til at skabe netværk og kontakt mellem samfundsgrupper. De kreative fag har særlige potentialer i forhold til at forebygge sociale problemer, ligesom de spiller en rolle indenfor integrationsområdet. Kulturskoler, hvor de kreative fag – musik, billed, dans og drama samles vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud. Kulturskolerne kunne med fordel placeres i tilknytning til kulturhusene.”

”Favrskov Kommune vil arbejde for: • At understøtte udviklingsorienterede net - værk mellem aktørerne på kultur, fritid og idrætsområdet • At arbejde for kulturfaglige netværk, der medvirker til at udvikle kommunens sam menhængskraft og identitet. • At fremme netværk og samarbejde – både lokalt mellem forskellige aktører og mellem ligestillede aktører på tværs i kommunen og sammen med andre kommuner • At udvikle samarbejder mellem professionelle og amatører • At udvikle nye samarbejder mellem kultur, fritid og idrætsområdet og erhvervslivet.”

Forandring er ikke kun forbedring af de fysiske rammer for de institutioner, der tales om, bl.a. musikskolen og ungdomsklubben, men forbedring af mulighederne for at skabe netværk og kontakt mellem alle kulturhusets brugere, faglige aktører, kulturhusets personale og den almindelige borger.

Som tidligere ansat i musikskolen har jeg haft fornøjelse af at følge Sløjfens liv i halvandet år, siden musikskolens administration flyttede ind i to lokaler på førstesalen. Som Jan Elgaard beskriver det, har jeg oplevet et yderst alsidigt brug af lokalerne i Sløjfen, og bibliotekets/kulturhusets personale gør et kæmpe arbejde for at få det hele til at ske.

Det er til både glæde og inspiration at møde hinanden på tværs af fag og interesser. Foreningsmedlemmer, virksomhedsejere, skoleansatte, privatpersoner, sundhedsplejersker, dagplejere, babyer, børn og unge, der krydser hinanden. Man mærker, hvordan interessen for samarbejder på tværs af aktører i alle lag og fagområder begynder at spire for alvor, når der opstår dialog på svalegangen.

Lokalerne kan stadig godt bruges i højere grad og til glæde for flere. Det stiller store krav til organisationen af Sløjfen, og der vil formodentlig være behov for flere personaleressourcer, en kulturkoordinator og flere arbejdsrum til kulturhusets personale. Der kan måske også blive behov for en mere dynamisk bestyrelse og øget bruger- og borgerinddragelse i det daglige.

Sløjfen er - med planerne om at styrke caféen, om nye samarbejder med flere kulturinstitutioner i kommunen, indtænkning af den lokale ungdomsklub m.m. - et kulturhus i forandring.

De forandringer der sker i kulturhuset de kommende år vil være naturlige skridt henimod mere samarbejde, mere netværk, mere samskabelse mellem nuværende og nye brugergrupper. Dette vil løfte Sløjfen, selvfølgelig sammen med bedre køkkenfaciliteter og en langt mere attraktiv café.

Jeg er endda så optimistisk at tro, at jo flere forskellige borgere (også de unge), der bruger huset og dermed føler ansvar for stedet, jo færre udfordringer i forhold til, at den ældre generation ikke altid føler sig tryg ved at komme i og omkring Sløjfen.

Kulturhus Sløjfen kan i mine øjne ikke miste sin attraktivitet ved at øge samarbejdet, styrke faglige netværk og udvide brugergrupperne. Tværtimod så har vi borgere i 8370 muligheden for netop at få, hvad Jan Elgaard kalder 'fremtidens forsamlingshus' – et dynamisk hus, hvor alle der bruger huset tager del i ansvaret for at sikre huset som samlingspunkt for alle i lokalområdet.

Kom til besindelse, Jan Elgaard! Det nytter at gå fremtiden i møde med åbenhed, nysgerrighed og rummelighed - og at sikre fremtidigt samvær og samarbejde i det hus, vi har til fælles med hinanden.

Publiceret 04 January 2019 16:28