Debat: Ingen harmonisering

Åge Thomsen, Grundejerforeningen Mågevej Hinnerup

Debat Under orienteringsmødet den 20. december 2018 i Sløjfen erkendte borgmester Nils Borring, at udtrykket 'harmonisering' ikke skulle have været anvendt i forbindelse med den igangværende proces for private fællesveje, men ret og slet 'opklassificering', som det jo udelukkende drejer sig om. Gav udtryk for, at nedklassificering ikke kommer på tale i denne omgang.

Der blev kort redegjort for den tidligere plan om privatisering af kommuneveje i hovedsageligt den vestlige del af kommunen i årene 2012-2013. Planen mødte stor modstand og da den var meget upopulær, blev den droppet i 2013.

Nils Borring understregede yderligere, at efter gennemførelsen af den igangværende plan, vil ingen af de involverede parter være dårligere stillet!

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Anders G. Christensen, appellerede til, at man lader planen gå sin gang og efterfølgende vurderer, hvor harmonisk billedet så ser ud!

Kommentarer til ovennævnte:

En privatisering af kommuneveje vil naturligt støde på modstand, da borgere på disse veje efterfølgende skal betale et årligt bidrag til en grundejerforening/vejfond. På samme vis, som mange af borgere i den østlige del af kommunen fortsat er pålagt, også efter gennemførelsen af opklassificeringen.

Bliver nogen dårligere stillet efter gennemførelsen af planen: JA, de forøgede årlige driftsomkosninger (5.2 mio) og årlige forøgede anlægsomkostninger (2.3 mio, dog i et begrænset antal år) skal betales over skatten og rammer alle borgere i form at enten et forhøjet skattebidrag eller en tilsvarende reduktion af andre serviceydelser fra kommunen. Selv om det er marginalt, er det et faktum. De eneste, som ikke bliver stillet dårligere, er de borgere, som bor på private fællesveje, der ikke falder for minimumskriterierne og bliver godkendt til opklassificering. Hermed skal de ikke længere betale et årligt bidrag til en grundejerforening/vejfond.

Hammel og Hinnerup udpluk før harmonisering.

Hammel og Hinnerup udpluk før harmonisering.

Hammel og Hinnerup udpluk efter harmonisering.

Hammel og Hinnerup udpluk efter harmonisering.

Vil der tegne sig et mere harmonisk billede efter gennemførelsen af opklassificeringen?

Det vil være minimalt, da de fleste private fællesveje vil falde for minimumskriterierne. I de viste kortudsnit, før og efter, fra forskellige områder i kommunen har jeg eksemplificeret, hvorledes det vil se ud, hvis stamveje bliver opklassificeret, hvilket slet ikke er sikkert.

Harmoniseringen, eller mangel på samme, er til at få øje på.

Hinnerup udpluk efter harmonisering.

Hinnerup udpluk efter harmonisering.

I Kromann Reumerts juridiske konklusioner for opklassificering af private fællesveje nævnes:

Hinnerup udpluk før harmonisering.

Hinnerup udpluk før harmonisering.

Kommunens beslutninger og praksis er underlagt den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, som forpligter kommunen til at behandle væsentligt lige forhold lige. Dvs. at både afgrænsningen af harmoniseringen og konkrete beslutninger skal respektere lighedsgrundsætningen.

Hammel udpluk før og efter harmonisering.

Hammel udpluk før og efter harmonisering.

Kommunen vil i en årrække tilsidesætte denne lighedsgrundsætning.

Publiceret 10 January 2019 08:00