Debat: Favrskov Kommune: Kommunen, der ikke laver tidlig forebyggende indsats

Niels-Søren Bøgh, Favrskov Børns Rettigheder. Granvej 1, 8370 Hadsten

Favrskov Børns Rettigheder har bidt mærke i udtalelserne fra formand for det særlige børn- og ungeudvalg, Lone Boye, i JP Århus og Lokalavisen Favrskov, og chef for børn og familie, Helle Støves, tidligere udtalelser i medierne om, at de specielt har fokus på den tidligere forebyggende indsats for børnefamilieafdelingen i Favrskov Kommune.

Hvad er den tidlige forebyggende indsats?

Den tidligere forebyggende indsats, §11 i serviceloven, blev i 2014 yderligt præciseret for kommunerne, ved at den blev udskilt fra de hjemmebaserede foranstaltninger, som kræver en børnefaglig undersøgelse §50.

Kommunerne kan som en forebyggende foranstaltning bl.a., uden en forudgående undersøgelse:

    Give rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge, samt forældre

    Skal give familievejledning til familie, der har børn med nedsat funktionsevne, fysisk- eller psykisk handicap.

Formålet hermed er, at fokus skal være på børnenes behov og dermed sikre deres udvikling og familiernes generelle trivsel. Helst så tidligt som muligt, fordi man ved det virker, men også for at undgå mere omfattende foranstaltninger, som kan være til skade for barnet på længere sigt.

Hvad anvendes der af udgifter til den tidlige forebyggende indsats i Favrskov Kommune?

Når vi taler med politikerne, så er de overbeviste om, at de i Byrådet har besluttet en masse gode tiltag for børn og unge. Og at de har bevilliget en masse penge hertil, og specielt til den forebyggende indsats. Dette mener FBR faktisk er korrekt, når vi læser de mange beslutningsreferater.

Men, er beslutningerne udført og hvordan bliver udgifterne anvendt på det specialiserede børneområde i Favrskov Kommune?

For at finde ud af dette, har FBR anvendt den offentlige tilgængelige beregningsmodel, indsatstrappen, fra Socialstyrelsen. Modellen kan belyse, hvad der faktuelt har været af udgifter i kommunen og hvordan disse er fordelt på det specialiserede børneområde. Modellen placerer udgifterne i den såkaldte Indsatstrappe fra Socialstyrelsen, som forvaltningerne skal arbejde ud fra for at overholde loven.

For at gå et trin op af indsatstrappen, skal alle muligheder være udtømte på et lavere trin og kan et højere liggende trin skiftes ud med et lavere liggende trin, skal dette gøres. Det skal sikre den mindst mulige indgribende indsats i børnenes hverdagsliv og dermed sikre fokus at disse børn får en så almindelig hverdag, som det er muligt.

Resultatet af beregningerne ift. Socialstyrelsens officielle beregningsmodel giver resultatet, som kan ses ovenfor, for Favrskov Kommune i 2017.

Få udgifter på forebyggelse

Konklusion: Der anvendes så få udgifter (256.000 kr.), til den tidlige forebyggende indsats i Favrskov Kommune, at modellen har nedskrevet dette til 0% ud af de samlede udgifter. Heraf må det konkluderes, at udtalelserne i starten af artiklen, derfor ikke kan være korrekte.

Derudover viser udgiftsmodellen, at der på det specialiserede børneområde i Favrskov Kommune anvendes flest udgifter til institutionsanbringelser, trin 6, med 36 % af de samlede udgifter. Samlet viser modellen, at over halvdelen af udgifterne på området, dvs. 62% af udgifterne, bruges på anbringelser.

Modellen underbygger dermed de mange henvendelser FBR får fra medlemmer om, at de føler sig dårligt behandlet og svigtet af Børn og Familieafdelingen. Samt, at børn med handicaps eller særlige behov slet ikke modtager den rådgivning og vejledning, som de har krav på ifølge loven, fra Favrskov Kommunes side. Det betyder bl.a. at disse familierne ikke får den hjælp, som regionen siger kommunerne skal levere.

Vi hører også, at sagsbehandlingstiderne trækkes i langdrag, dvs. der kan gå adskillelige år før, den lovmæssige hjælp modtages, fordi der skal indhentes nye og/eller manglende oplysninger før hjælpen, støtten eller vejledning kan gives. Derfor hører FBR, at nogle af disse familier giver op undervejs og helt undlader at søge om den hjælp, de lovmæssigt har krav på. De kan ikke overskue det, oveni at de skal klare de andre mange udfordringer der er, når man har et barn med nedsat funktionsevne eller et fysisk og/eller psykisk handicap.

FBR vil derfor opfordre Favrskov Kommune til at anvende den tidlige forebyggende indsats i langt højere grad. Ikke mindst fordi den kan gives med det samme og uden forud liggende undersøgelser og lign. Det vil være en stor hjælp for disse familiers trivsel og ikke mindst for disse børn og de unges udvikling. Derudover ved man at det virker på den lange bane.

Det kan oplyses, at talmaterialet, der er anvendt er revisionsgodkendt, godkendt af Byrådet i årsberetninger og at Favrskov kommune henviser selv til talmaterialet i de aktindsigter FBR har foretaget.

Vi mener at vi har påvist, at Favrskov Kommune IKKE har fokus på den tidlige forebyggende indsats (trin 2) som indsatstrappen foreskriver. Dvs. at der ikke er fokus på den “den mindst indgribende indsats” og vores gæt er at dette resulterer i et større antal sager hvor familien går i stykker og indsatsen kommer højere op på indsatstrappen.

Publiceret 23 January 2019 05:00