Med et tågehorns styrke har alle partier udenom regeringen netop skreget et ja ud til et trinbræt til Laurbjerg. Det er blandt andet takket være Birgit Liins utrættelige indsats for trinbrættet.

Med et tågehorns styrke har alle partier udenom regeringen netop skreget et ja ud til et trinbræt til Laurbjerg. Det er blandt andet takket være Birgit Liins utrættelige indsats for trinbrættet.

Politisk signal med hornet i bund:

Ja til trinbræt i Laubjerg

Alle partier udenom regeringen indgår politisk aftale. Her er der nikket foreløbigt ja til trinbræt i Laurbjerg. Favrskovs borgmester jubler.

Den uendelige historie om et trinbræt i Laurbjerg har måske fået det sidste skub over baneterrænet.
S, DF, RV, SF og EL har netop indgået en aftale, som de kalder “Aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik.”
Her er der blandt andet afsat penge til et trinbræt i Laurbjerg og Stilling og dermed sendt et signal med et tågehorns styrke til regering og embedsfolk.
Dermed kan mere end ti års kamp være tættere på målet.
Det forudsætter dog, at en ventet DTU-undersøgelse af trafik-behovet i Laurbjerg bliver færdig og stadig er gunstig i Laurbjergs favør.
Hvor glad er du på Favrskovs vegne, på en skala fra et til ti?
“Jeg ligger på en otter eller nier,” siger Daniel Toft Jakobsen (S), der er valgt i Favrskov-kredsen.
“Det her er via godt arbejde, især fra Birgit Liin (Talsmand for Laurbjerg og omegn, red.) og andre personer, der nu måske giver pote. Det er effektivt lobbyarbejde,” siger et glad folketingsmedlem.

Godt skridt på vejen

Også borgmester Nils Borring er glad, både fordi at Favrskov Kommunes ansøgninger og de mere end 5.5 millioner kroner, som byrådet i årevis har afsat til det mere end 10,5 millioner kroner dyre trinbræts-byggeri nu snart kan blive til virkelighed.
“Nu er vi et godt skridt på vejen, nu mangler vi bare at vide, om det kan lade sig gøre rent kapacitetsmæssigt,” stråler Nils Borring i telefonen.
Det med kapaciteten, skal en længe ventet DTU-rapport afsløre.

“Forligskredsen har vidst, at behovet har været der for et trinbræt længe på grund af godt lobbyarbejde,” glæder Daniel Toft Jakobsen sig.

Her er forligsteksten

Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik
Med dette dokument meddeler forligskredsen (S, DF, RV, SF og EL) regeringen, at der fortsat er et flertal i Folketinget, som står bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik. Forligskredsen pålægger regeringen at udmønte følgende, som forligskredsen er nået til enighed om:
Forligskredsen er enig om at udmønte i alt 762 mio. kr. til forbedringer af den kollektive trafik. Dette svarer til de frie midler i 2017 og 2018 i puljen til investeringer i den kollektive trafik.
Forligskredsen vil videreføre de sociale rabatter til fjernbusserne (rabat til pensionister, studerende og børn). Derfor forpligter forligskredsen sig til i løbet af 2017 at afsætte midler til en fortsættelse af initiativerne i aftalen om ungdomskort og fjernbusser af 26. februar 2014. En forudsætning for at opnå refusion for rabatten er, at operatøren følger reglerne.
Forligskredsen afsætter 100 mio. kr. til en cykelpulje, der kan fremme cyklisme i alle landets 98 kommuner, herunder i cykelbyer som København, Aarhus, Odense og Aalborg. Midlerne skal gå til medfinansiering af kommunale indsatser samt til etablering af flere supercykelstier.
Forligskredsen opretter en 2-årig buspulje, hvor der med denne aftale afsættes 195 mio. kr. i 2017. Forligskredsen forpligter sig til at afsætte yderligere 200 mio. kr. i 2018. Midlerne skal dels gå til medfinansiering af +Bus i Aalborg, hvor staten yder et tilskud svarende til statens procentdel i det oprindelige letbaneprojekt. Herudover skal 100 mio. kr. gå til en række nye S-buslinjer i hovedstaden efter nærmere aftale med Movia, der som led i Trængselskommissionens arbejde f.eks. har udpeget 3 ruter som særligt perspektivrige. Den resterende del af puljen kan efter aftale i forligskredsen f.eks. gå til pendlerbusser, BRT-løsninger, busfremkommelighed, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer.
Forligskredsen afsætter 40 mio. kr. til forundersøgelser og VVM af en etape 2. af Aarhus letbane samt til en undersøgelse af mulighederne for at anlægge en ny terminal i Brabrand, der kobler letbanen op på regionaltog, fjerntog og busser.
Forligskredsen afsætter midler til at kompensere de pendlere, som bliver hårdest ramt af prisstigninger som følge af takstharmoniseringen på Sjælland. Konkret afsætter forligskredsen en ramme på 15 mio. kr. årligt i perioden 2017 til 2020 svarende til 60 mio. kr. i alt til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort til/fra København.
Forligskredsen mødes igen i løbet af 2017 for at drøfte den videre udmøntning af midlerne i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik.
Forligskredsen noterer sig, at der i foråret 2017 vil foreligge et beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen. Forligskredsen forpligter sig til inden 2020 at afsætte midler til finansiering af dette projekt.
Forligskredsen ønsker at bidrage til en markant bedre S-togsdrift i hovedstadsområdet, og afsætter derfor 155 mio. kr. til at støtte:
1) Vendespor ved Carlsberg station, som er en forudsætning for 10 minutters drift på Frederikssundbanen
2) Flytning af Herlev station, så der opnås et optimalt samspil med den kommende letbane samt
3) Ombygning af stationen i Hillerød og en opgradering af stationen i Favrholm, der vil sikre god adgang til det nye supersygehus og et godt samspil mellem S-bane og nærbane i Nordsjælland.
Flere af disse projekter forudsætter også lokal eller regional medfinansiering. Forligspartierne vil derfor i løbet af 2017 tage endelig stilling til den specifikke udmøntning af puljen i forhold til de tre projekter.
Forligskredsen noterer sig, at der udestår finansiering efter 2017 til en fortsættelse af puljen til kollektiv trafik i ydreområder. Forligskredsen vil i løbet af 2017 tage stilling til en forlængelse af denne ordning.
Forligskredsen er enig om at afsætte 12 mio. kr. til opførelsen af et trinbræt i hhv. Laurberg og Stilling.
Forligskredsen er enig om at placere de opsparede midler i puljen til investeringer i 2020.
Forligskredsen er enig om, at de aftalte puljer skal udmøntes af forligskredsen.

Publiceret 10 February 2017 12:00