Vejsagen: Sæt nu penge af til neutral part

Carsten Søndergaard, Kløvervej 6, Hammel.

DEBAT Kære politikere i byrådet i Favrskov Kommune.

Når nu I den 23. og 24.8.2018 på budget-seminar i Grenå skal søge at ”strikke” kommunens budget sammen, bør I – efter min mening – afsætte penge til dèt, der sagtens kan blive et meget varmt emne frem mod det næste kommunalvalg- nemlig: VEJSAGEN, kap. 2.

Det foreslås, at der i budgetforhandlingerne vedr. 2019 aftales et beløb i størrelsesorden: 4 – 8 millioner kroner til en nærmere granskning af Favrskov Kommunes vejes tilstand, inden processen med kommunens overtagelse af eksisterende private fællesveje sættes i gang, samt hvorledes processen m.h.t. at højne standarden af de nuværende kommunale veje og de ”nye” kommunale (p.t. private veje) veje skal forløbe i årene fremover.

For at få et nogenlunde retvisende (repræsentativt) billede af kommunens vejes tilstand foreslås det, at kommunen i dagspressen anmoder borgere boende på kommunale veje, borgere boende på private (fælles-) veje, grundejerforeninger, beboerforeninger, vejlaug m.v. om at indsende forslag m.h.t. at netop deres vej skal indgå i den repræsentative undersøgelse, hvorefter kommunen offentliggør, hvilke veje man ud fra saglige kriterier: Kommunale, private, alder, belastning m.v. agter at lade undersøge.

Det foreslås specifikt, at kommunen anmoder Teknologisk Institut om at forestå undersøgelsen, som naturligvis skal inkludere TV-undersøgelse af kloak- og regnvandsledninger på de pågældende strækninger.

Vi ved jo – hvis man tør at se realiteterne i øjnene – at vores vejes tilstand generelt lader meget tilbage at ønske (som hele landets i øvrigt, hvor reparations-efterslæbet opgøres til milliarder af kr.) – så vi skal vel ikke lade os stille tilfreds med, at et konsulentfirma med tætte forbindelser til kommunen i lighed med vejdirektoratet mener, ”at Favrskov Kommunes vejes tilstand ikke er værre end resten af landets”??

Publiceret 17 August 2018 15:00