Debat: Favrskovs unge kan ende som gidsler

Jan Erik Elgaard, Selvstændig erhvervsdrivende Elgaard Mancom, Bestyrelsesmedlem, Favrskov Gymnasium

Debat Regionsrådet i Region Midtjylland har indstillet til Undervisningsministeriet, at der fastlægges et kapacitetsloft på Favrskov Gymnasium på samlet 10 klasser for skoleåret 2019-2020 mod i dag 11 klasser.

Målet er at styre kapaciteten i en tid med faldende ungdomsårgange og hvor enkelte gymnasier i Århus har det mere end svært.

En reduktion med en enkelt klasse fra 11 til 10 på Favrskov Gymnasium er måske ikke en katastrofe.

Men hvis regionen finder, at den gunstige elevsituation i Favrskov kan bruges som kunstigt åndedræt til nødlidende gymnasier i Århus i år, hvad skal så forhindre Regionen i at gøre det samme igen året efter og året efter igen.

Det vil i givet fald blive en farlig glidebane. Økonomien på gymnasierne følger de unge og da udgifterne til bygninger og drift er de samme, vil en fortsat reduktion uundgåeligt få konsekvenser for undervisningen.

På landsplan er ungdomsårgangene faldende, men tilflytningen til Favrskov er stigende og det mere end kompenserer for faldet her i kommunen.

Favrskov Kommune har et attraktivt gymnasium med en stærk lokal forankring med den klare mission at tilbyde kommunens unge en sikker uddannelsesplads.

Og det, at der er et behørigt uddannelsesudbud til de unge i Favrskov, er jo netop en medvirkende årsag til, at Favrskov er en attraktiv bosætningskommune. En tvangsnedsættelse af den kapacitet, som vi fra bestyrelsen hidtil har haft ansvaret for at fastsætte stiller ikke alene spørgsmålstegn til bestyrelsens reelle mandat. Men bestræbelserne på at skabe et kunstigt solidaritetsprincip vil også underminere muligheden for Favrskovs unges frie valg.

Dertil kommer, at Gymnasiet sammen med bl.a. Den Jydske Haandværkerskole gennem flere år med succes har gennemført attraktive brobygnings-initiativer til kommunens folkeskoler.

De vil i sagens natur lide skade, hvis det viser sig, at man reelt ikke kan tilbyde alle de unge studiemulighed lokalt.

Dermed kan Regionens anbefaling megen nemt resultere i, at det bliver de unge i Favrskov, der bliver ofre for en reel metropolisering af studieudbuddet og forsøget på at yde livgivende førstehjælp til et markant vigende eksistensgrundlag for gymnasierne i Århus.

Som bestyrelsesmedlem på gymnasiet, som borger og lokal erhvervsmand i Favrskov finder jeg det derfor ikke rimeligt, at man vil forsøge at løse udfordringer med elevfordelingen i Aarhus By ved at forringe mulighederne for gymnasiedrift i Favrskov.

Publiceret 16 November 2018 14:00