Birgit Liin (V), formand for Børne og skoleudvaget i Favrskov Kommune.

Birgit Liin (V), formand for Børne og skoleudvaget i Favrskov Kommune.

Børnesagerne:

Birgit Liin: “Tvangsfjernelser er altid højkonfliktsager”

Birgit Liin, formand for Børne og Skoleudvalget (V): Giver artiklen anledning til nogle konkrete handlinger fra din side?

“Sager der handler om tvangsfjernelse og lignende alvorlige indgreb, vil altid vil være højkonfliktsager, hvor hensynet til barnets tarv er det altafgørende. Når sagen er kommet så langt som til tvangsfjernelse, har det ikke været muligt at opnå samtykke fra forældrene. Sager om tvangsfjernelse afgøres af det særlige Børne- og Ungeudvalg (som jeg ikke selv er medlem af), hvor ét af medlemmerne er dommer (udpeget af Domstolsstyrelsen). I disse og andre sager er der ankemulighed, som jeg går ud fra, at de berørte borgere har benyttet.

I alle sager gælder det selvfølgelig om at få et så godt samarbejde med forældrene som muligt.

Men kommunen er forpligtet til at varetage barnets tarv først og fremmest.”

LÆS: Familier føler sig utrygge ved sagsbehandlingen i kommunen 

Syntes du som politiker, at den oplevelse af sagsbehandling som de seks børnefamilier giver udtryk for, er i orden?

“Byrådet besluttede at iværksætte et dialogforløb med forældre og andre interessenter på området, f.eks. i form af fokusgrupper. Dette arbejde vil munde ud i udarbejdelsen af et værdisæt for sagsbehandlingen, så vi eksplicit får fastlagt og kommunikeret de værdier, som sagsbehandlingen og kontakten med borgerne foregår ud fra.

Jeg oplever en konstruktiv tilgang fra forvaltningen til det kommende dialogforløb, og det er netop i en sådan proces vigtigt, at såvel borgere som medarbejdere inddrages.

Vi har et fælles mål: At gøre det så godt, som vi kan for de børn og familier, det vedrører. Jeg ser derfor meget frem til at få sat denne proces på skinner.”

Er dette en kærkommen lejlighed til at få kigget Servicedeklarationen grundigt efter i sømmene?

“Byrådet besluttede i februar måned at søge Socialstyrelsen om et såkaldt task force-forløb. Hvis vi får bevilget forløbet – vil vi også se på servicedeklarationen for børnehandicapsagerne i sammenhæng med sagsgange m.v.

Task Forcen vil herefter fremkomme med anbefalinger til det videre forløb, herunder om servicedeklarationen skal tilrettes på et eller flere punkter. Jeg afventer disse anbefalinger, inden jeg vil komme med yderligere forslag vedrørende det politiske grundlag, som sagsbehandlingen foregår ud fra.”

Publiceret 23 March 2018 12:30