Børn og Familie-afdelingen: "Vi inddrager forældrene"

Chef for Børn og Familie i Favrskov Kommune kan ikke genkende billedet af ufuldstændige Børnefaglige undersøgelser og afviser professors bud på at gøre det bedre, da det er mere end loven kræver

Af
Kian Johansen

Børnesager Chefen for Børn og Familie i Favrskov Kommune, Helle Støve kan ikke genkende store dele af den kritik som Lokalavisen fortæller om i flere artikler her på favrskov.lokalavisen.dk. Det har dog været nødvendigt at forkorte de forskellige nuancer i svarene pga. artiklernes længde.

Hun understreger også, at hun kun kan svare på Lokalavisen Favrskovs spørgsmål ud fra, hvordan Børn og Families praksis er, når der udarbejdes børnefaglige undersøgelser.

Gør din afdeling nok for at inddrage forældrene i de børnefaglige undersøgelser før de er afsluttet?

"Jeg mener, at min afdeling arbejder ud fra loven og gør tilstrækkeligt for at inddrage forældrene, når der udarbejdes børnefaglige undersøgelser."

"Børn og Familie inddrager altid forældrene, når der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. I praksis afholdes der en samtale med forældrene i forbindelse med udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse. Den børnefaglig undersøgelse bliver også sendt i høring hos forældrene, inden den afsluttes. Forældrene får dermed altid mulighed for at kommentere på den børnefaglige undersøgelses indhold. Forældrenes kommentarer vil altid bliver journaliseret på sagen."

Høring af forældrene

Helle Støve tilføjer:

"Der kan dog forekomme tilfælde, hvor forældrene direkte modsætter sig at samarbejde om undersøgelsen, og der kan det være svært at inddrage forældrene. I sådanne tilfælde, vil den børnefaglig undersøgelse kunne udarbejdes uden samtykke fra forældrene."

I høringen af forældrene, vil der også være mulighed for at påpege, hvis der er oplysninger i undersøgelsen, som er forkerte.

"Det er her vigtigt af skelne mellem, hvad der er faktuelle fejl, og hvad der kan betegnes som ”fejl” eller uenigheder i den socialfaglige vurdering. Hvis der er tale om faktuelle fejl, så vil de altid blive rettet i undersøgelsen," lyder det.

"Der vil også være tilfælde, hvor der er modstridende vurderinger fra flere forskellige aktører. Her skal det afvejes, hvilken vægt de enkelte udtalelser skal tillægges i undersøgelsen – en såkaldt helhedsvurdering."

Ikke genkende udsagn

Er der andre forhold, der gør det svært for sagsbehandlerne at nå fristerne i tide?

"Børn og Familie forsøger altid at afslutte en børnefaglig undersøgelse inden for den lovbestemte tidsfrist på fire måneder. I henhold til sagens omfang og kompleksitet, kan der dog være enkelte tilfælde, hvor tidsfristen ikke kan overholdes. Det kan blandt andet være, hvis de oplysninger, der anmodes om, fra f.eks speciallæger ikke kommer rettidigt."

Har du andre forklaringer på, at visse børnefaglige undersøgelser ikke lader til at være fuldt gennemarbejdede?

"Børn og Familie kan ikke genkende udsagnet om, at de børnefaglige undersøgelser ikke er fuldt gennemarbejdet. En børnefaglig undersøgelse har altid udgangspunkt i et formål, der er begrundet, og er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, som også kan påklages."

Professor Carsten Obel foreslår, at man lader en læge kigge undersøgelsen igennem, når den er udarbejdet, for at sikre at sagsbehandleren får støtte, samt at familien på den måde og så tilses af en neutral, uvildig part med tavshedspligt. Er det noget Favrskov Kommune kunne overveje?

"Formålet med den børnefaglige undersøgelse er at vurdere, om barnet eller den unge er i målgruppen for særlig støtte efter serviceloven § 52. Dette er efter serviceloven og dermed en socialfaglig vurdering og ikke en lægefaglig vurdering. Jeg har tillid til, at mine medarbejdere i Børn og Familie, har kompetencerne og er nærmest til at foretage den socialfaglige vurdering på baggrund af indhentede nødvendige oplysninger," skriver Helle Støve.

Hun tilføjer at man indhenter en udtalelse fra familiens praktiserende læge i forbindelse med udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, hvis den er relevant for undersøgelsen og det er i overensstemmelse med undersøgelsens formål.

"Børn og Familie har ikke en praksis for, at undersøgelserne ses igennem af en læge, og det er heller ikke en del af lovens bestemmelser," lyder det.

Publiceret 26 November 2019 15:07