Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger om dit lokalsamfund, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne. Du kan sende os din mening her.

Debat: Nej til motortrafikvej syd for Lading Sø

Artiklens øverste billede
Regeringen foreslår at føre Viborgvej syd om Lading Sø.

Først tak til Landsbyrådet for et vellykket arrangement ved Skovhuset på Skyttehusvej med mange gode indlæg og med en god og positiv orientering om forholdene. Min vurdering er, at de mange Skanderborg-byrødder, der deltog, blev godt orienteret. De blev opfordret til at bruge deres netværk til at påvirke dem, de kendte på Christiansborg, især dem i transportudvalget. Der blev opfordret til at skrive læserbreve.

Jeg var for cirka 10 år siden med i gruppen, der arbejdede for at få motorvejen nord for Lading. Dengang var jeg i bestyrelsen for DN Skanderborg og fik en indsigelse fra dem samt Favrskov og Aarhus. Siden har jeg været plaget af forskellige ting vedrørende helbredet, men især dårlig hørelse bevirkede nedsat aktivitet. Jeg har dog fulgt ret godt med i udviklingen og var forbavset, da jeg læste, at sydlig linie skulle bruges.

I 1990 besluttede Folketinget at flytte vejen til mellem Viborgvej og Lading Sø (midterste linjeføring). Senere blev det politisk bestemt, at flytningen af Viborgvej skulle gå nord om Lading by.

I Favrskovs Kommuneplan 2009 står der blandt andet følgende:

"Det langsigtede perspektiv for Lading vil være den fredeliggørelse af den nuværende Viborgvej, der muliggøres ved etablering af en ny vejforbindelse nord om byen."

Ladings fremtidige udvikling kan knyttes til blandt andet følgende ideer og muligheder:

Centerby med gode bosætningsmuligheder.

Bolig- og erhvervsudvikling nord for byen med sammenbinding af den nye og den gamle del af byen.

Forlægningen af Viborgvej nord om byen vil give nye udviklingsmuligheder.

Udsigter og visuelle forbindelser til det åbne land bevares.

Folk som købte ejendom i Lading vidste derfor, at der var planlagt en omlægning af Viborgvej til nord om Lading by. Hvorfor vil Favrskov Kommune nu ikke følge denne plan?

For 10 år siden blev der gjort indsigelser fra DN-afdelingen i både Favrskov, Skanderborg og Aarhus. Disse indsigelser fra naturfredningsforeninger bør have endnu større vægt i dag, hvor der er mere fokus på miljø og natur. Det blev nævnt, at Borum Møllebæk har et enestående naturligt forløb og er udlagt som spredningskorridor. Der er flere småsøer og vådområder, og der er registreret et stort antal Stor Vandsalamander. Skivholme Skov, der bliver gennemskåret ved sydlig linie, grænser op til et fredet område omkring Lading Sø. I Præsteskoven er der etableret en vandrerute med tilhørende pjece. Der er et meget varieret dyre- og planteliv i Præsteskoven. Der findes over 100 forskellige fuglearter i skoven og i Lading Sø, men også mange padder, krybdyr og insekter. Også floraen er meget varierende.

Området er meget kuperet, og der findes flere meget gamle egetræer. Lading Sø har afløb mod øst ad Borum Møllebæk, der løber forbi Terp Mølle og videre mod syd til Lyngbygård Å og derfra til Årslev Engsø. I ådalen var der planlagt en meget lang og høj dæmning, der vil virke meget skæmmende på naturen, også set fra Borum Eshøj. Vejen vil medføre stor risiko for afledning af forurenet regnvand og saltholdigt smeltevand. Derfor opfordres der kraftigt til, at sydløsningen opgives.

Der er udover skader på naturen meget andet, der taler for at fravælge sydløsningen, og VVM-underrapporten konkluderede da også, at den sydlige linieføring var den dårligste af de tre forslag. Jeg vil ikke her gøre rede for alle Vejdirektoratets vurderinger, men har koncentreret mig om natur og miljø. Den negative påvirkning af området omkring Borum Eshøj blev nævnt på mødet.

En linie nord for søen er meget mere skånsom for natur og miljø, og hvis vejen her graves lidt ned, er støjgenerne også meget mindre. Hertil kommer som nævnt, at Favrskov Kommune i 2009 havde planer om at flytte vejen nord om Lading. Da den nordlige for det offentlige nu tillige er billigere, bør det være indlysende, at en vej motortrafikvej syd for Lading Sø, ikke skal gennemføres.

Desværre er det lykkedes for Favrskov-borgmesteren at få regeringen til at fremsætte et forslag om en sydlig linieføring. Derfor skal der sættes kraftigt ind på at informere politikerne, især dem, der er i trafikudvalget, så de indser, at Faurskovs ønsker ikke skal gennemføres. Det burde være nemt, men der er vist en aftale om, at der ikke skal oplyses om fakta, samt at der ikke skal oplyses om, hvad der skete for 10 år siden, hvor VVM-rapporten entydigt indstillede den nordlige linieføring som den bedste. Jeg er enig med Tage Nielsen i bemærkningen på et byrådsmøde: "Vi må til bunds i den rævekage".

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen