Nitrat:

"Vi håber ikke at Favrskov Kommune har lavet en ”det går sgu nok” vurdering

Det er som om at alle tvivlsspørgsmål kommer Frijsenborg tilgode i denne sag, og politikerne har givet al magt til forvaltningen. Politikerne vil ikke forholde sig til hvordan et lokalsamfund skal udvikle sig.

Debat Opsummering af selve sagen: Frijsenborg søger om en 6-dobling af staldarealerne på Brundtvej 5 tæt på Lyngå by, hvor de vil bygge 8850 m2 kæmpestalde til kyllingeproduktion, de skal flyttes ud i det åbne land, og der skal laves 120.000 m2 hønsegård som går henover en del af indvindingsområdet for vores lokale vandværk.

Den 26/11-2019 spurgte jeg, på vegne af Lyngå Vestre Vandværk, byrådet i Favrskov kommune vedrørende Frijsenborgs ansøgning om kæmpestalde ved Lyngå. Af pladshensyn har jeg skåret indledningen væk, men her er selve mine 2 spørgsmål til byrådet:

”Hvordan vil Favrskov kommune fremover sikre at potentielle kilder til nitratnedsivning,såsom store hønsegårde, ikke konflikter med indsatsplanen for nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand?

Ser Favrskov kommune et problem i at lægge store hønsegårde, med en produktion på 1-2 millioner kyllinger om året, ovenpå nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand, som indgår i Favrskov kommunes egen indsatsplan for samme?”

Selve svaret fra Favrskov kommune er her, indledningen er dog ikke taget med:

”I den tidligere fremsendte ansøgning var der ønske om at etablere en hønsegård på 12 hektar. 1,5 hektar af hønsegården vil være beliggende i indvindingsoplandet til vandværket. Dette vil skulle ses i forhold til, at det samlede indvindingsopland udgør 120 hektar. Hvis hønsegården bliver placeret sådan, som den var i den tidligere ansøgning, vil nitrat derfra strømme med grundvandet mod nordøst og dermed væk fra boringsområdet.

På den baggrund (og hvis den endelige ansøgning svarer til den oprindelige ansøgning i dette spørgsmål) er det ikke sandsynligt, at nitratudvaskningen i Lyngå Vestre Vandværks indvindingsopland vil overskride grænseværdien for nitrat pga. Hønsegården.”

Jeg spurgte opfølgende om kommunen kan sende mig deres data for beregning af nitratnedsivning fra hønsegårde for konventionelle slagtekyllinger.

Og svaret var at det ville man efterfølgende sende til mig. Jeg har nu modtaget svaret:

”De generelle data, som er tilgængelige om nitratudvaskning fra hønsegårde vil indgå i behandlingen af den forventede ansøgning om kyllingestalde – og dermed også fremgå af det materiale, som kommer i offentlig høring.”

Når man spørger i byrådets spørgetid, er der forståeligt nok ikke tid til en længere debat med byrådet, så jeg er nødt til at følge op på svaret her:

Når Favrskov kommune allerede nu kan vurdere at nitratudvaskningen fra hønsegården ikke bliver problematisk i det af kommunen udnævnte nitratfølsomme indsatsområde, må der ligge nogen beregninger og modeller til grund for det.

Har Favrskov disse beregninger og modeller?

Hvis ja, beder vi Favrskov kommune at stille disse data til rådighed for Lyngå Vestre Vandværk.

Eller sagt på en anden måde, Lyngå Vestre Vandværk håber ikke at Favrskov kommune har lavet en ”det går sgu nok” vurdering.

Vi har stor respekt for at Frijsenborg og Lensgreve Bendt Wedell gerne vil tjene (flere) penge, det er jo heldigvis ikke ulovligt i Danmark. Men vi mener ikke at det skal ske på bekostning af vores drikkevand.

Det er som om at alle tvivlsspørgsmål kommer Frijsenborg tilgode i denne sag, og politikerne har givet al magt til forvaltningen. Politikerne vil ikke forholde sig til hvordan et lokalsamfund skal udvikle sig.

Kære politikere i Favrskov kommune: Lad tvivlen komme vores drikkevand og ikke Frijsenborg tilgode!

Publiceret 29 November 2019 13:31

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus