Debat:

Retabler grusgrave til ny natur og rekreative formål

Alfred Borg, formand, Danmarks Naturfredningsforening i Favrskov

Debat Region Midt har godkendt gravetilladelse for Haldum Grusgrav mellem landsbyerne Haldum og Vitten ved Hinnerup.

Der må graves tæt til naboskel og i dybden helt ned til lidt over grundvandsspejlet. Der etableres støjvolde i flere meters højde og graveperioden kan vare helt til 2035. Imens bliver beboere i området påvirket af øget trafik, støj og støv, ligesom udsigten til landskabet forsvinder.

Kan situationen vendes til et plus for området i fremtiden? Ja. Når området er udgravet, må grundejer ikke dyrke med gødning eller sprøjtegifte af hensyn til grundvandet. Det giver store muligheder for ny natur.

Hvis mulden ikke lægges tilbage, vil grunden være næringsfattig. Det giver grønt lys til overdrevsplanter, insekter, dyr og fugle, som efterhånden er forsvundet i det almindelige landbrugsland. I grusgraven er der allerede præstekraver og der yngler digesvaler i skrænterne.

Indvinder og ejere af grusgraven har udarbejdet et forslag til retableringsplan, hvor kun 10 % af grunden bliver fri for muld. Dog holdes søer og visse skrænter næringsfattige.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) slår til lyd for en helhedsplan med natur, stier og plads til rekreative formål. Favrskov Kommune synes også positiv, da området er udlagt til potentiel natur. Der er allerede i Grønt Råds regi lavet forslag til planer herfor for flere år siden.

Regionen kan ikke stille betingelser herom ved en gravetilladelse. Det undrer vi os noget over. Fra samfundets side burde man efter vores mening kunne sætte den slags vilkår, når vores fælles undergrund udnyttes.

Men det er nu spillereglerne, så DN skal opfordre indvinder og ejere til at indlede et bredt samarbejde om områdets fremtid med lokale borgere, kommune, region og foreninger med interesse i natur og fritid. Så får naboerne i det mindste noget at glæde sig til efter flere år med udgravning.

Publiceret 05 February 2020 06:00