Vejsagen:

Politikere dropper privatisering af vejene

Samtlige partier er enige om, at droppe privatisering af veje i Favrskov

Efter et langt pres fra flere borgere, så har et enigt byråd i Favrskov ændret mening.
Her til morgen har partierne meldt ud, at man dropper privatiseringen af vejene i Favrskov. Samtidig vil partierne have kommunen til at undersøge om en kommunalisering af alle Favrskovs veje kan lade sig gøre.
Her er der både en ny vejlov på vej, samt en del mulige juridiske forhindringer, der kan gøre dén løsning svær.
Under alle omstændigheder vil partierne nu gerne lave en serviceordning, der hjælper alle i Favrskov med deres veje.
Det skal vendes igen under byrådsmødet 28. marts, hvor også denne beslutning officielt skal konfirmeres.
Se debatten og kommentarene på vores Facebook-side nederst i artiklen.

Venstre: "Vi er blevet klogere"

Hvorfor har Venstre lavet en kovending i denne sag?
"Vi har lov til at blive klogere. Og det viste sig, at privatiseringen af vejene i den grad er mere kompliceret, end de fleste kunne forudse. Forløbet har vist, at det er kompliceret juridisk stof," siger Kurt Andreassen, formand for Teknik- og Miljøudvalget (V) om Venstres bevæggrund for at partiet vendte i rundkørslen.
Alle der har fulgt privatiserings-sagen, ved også at ideen om at privatisere, ikke er plantet på Kurt Andreassens grusvej.
"Sådan er politik jo også. Man er nødt til at følge flertallet," lyder der lakonisk fra Kurt Andreassen.

"Vi kan ikke gøre det retfærdigt!

"Uanset hvilken løsning vi finder, så vil det ikke være en retfærdig løsning," lyder det fra socialdemokraternes Nils Borring, der samtidig er borgmester.
Hvorfor har socialdemokraterne lavet en kovending i denne sag?
"Vi har kun gjort som de andre partier. Vi har jo indtil videre været enige om privatiseringen som et samlet byråd. Der er jo også andre partier, der har lavet en kovending i denne sag. Med denne løsning, håber vi at stille folk nogenlunde ens. Men der er jo altid nogen der betaler. Så uanset hvad vi gør, findes der ikke en retfærdig løsning."
Er det kommet bag på dig, at modstanden mod privatiseringen var så stor?
 "Jeg kan godt forstå den saglige kritik. Især med rapporterne (der var mangelfulde, red.) Og også dem, der fortalte, at de var utrygge ved at lave veje, det havde de jo ikke forstand på. Men der har også været en masse usaglig kritik, som ikke er rigtigt. Blandt andet hvordan privatiseringen forløb i Hadsten og Hinnerup Kommuner."
 
 

Nils Borring pointerer, at man ikke skal forvente at høre om nogle løsningsmuligheder før det næste møde.

Nils Borring pointerer, at man ikke skal forvente at høre om nogle løsningsmuligheder før det næste møde.

Sejr for de små partier

"Det her er en sejr for de små partier," lyder det fra Lars Storgaard (K). Han henviser til, at både konservative, SF og løsgænger Dan Jensen stillede forslaget om at droppe privatiseringen under budgetforhandlingerne i august 2016. Dengang blev det afvist.
Men efter, at Venstre mærkede et massivt pres fra borgere og fra pressens skriverier om ufuldstændige rapporter og juridiske spidsfindigheder, så skiftede man mening og fik til sidst socialdemokratiet med på ideen.
"Det her har taget så meget tid, ressourcer og penge. Og når vi i marts i byrådet beslutter at stoppe privatiseringen, så er vi reelt ikke kommet videre, siden beslutningen blev truffet," lyder det fra Lars Storgaard.

Lars Storgaard fra de konservative har siden forårets budgetforhandlinger forsøgt at få stoppet privatiseringen. Nu foreslår Venstre, DF og Dan Jensen det samme.

Lars Storgaard fra de konservative har siden forårets budgetforhandlinger forsøgt at få stoppet privatiseringen. Nu foreslår Venstre, DF og Dan Jensen det samme.

Glad mand fra Enhedslisten

Peder Meyhoff fra Enhedslisten har i endnu længere tid end de tre ovennævnte forsøgt at få stoppet privatiseringen. Helt tilbage i februar stillede han på vegne af Enhedslisten forslag om at sætte nedklassicificeringen i bero og i stedet opklassificere de private fælleveje, altså lade kommunen overtage vedligeholdelsen og snerydningen af alle boligveje. Det blev dengang nedstemt af alle de andre partier.
"Partierne har – som der står i den fælles erklæring – 'lyttet til kritikken fra borgerne og vurderer at sagen har skabt så megen usikkerhed, at det er nødvendigt at få afsluttet nedklassificeringen'. Og det er jo ganske rigtigt. Selvom vi måske kan takke Rambøll for at sagen nu er slut, så vil vi fra Enhedslistens side også takke de borgere der utrætteligt har stillet spørgsmål til kommunens planer og beregninger – og som er blevet ved at bore i de svage punkter. Uden deres indsats ville kritikken ikke være blevet så stor at alle partier nu har kastet håndklædet. Tilbage står nu den sværeste opgave, nemlig at få de private fællesveje gjort kommunale. Det siger sig selv at det ikke er rimeligt at nogle borgere får deres veje betalt af kommunen, mens andre både skal betale for deres egne veje og via kommuneskatten også for de andres veje. Det er åbenbart ikke helt så let som man skulle tro at finde en juridisk gangbar løsning, men nu har byrådets partier bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne."

Den politiske aftale

Politisk aftale om omklassificering af veje i Favrskov Kommune
Borgmesteren, gruppeformændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget har 9. januar 2017, 25. januar 2017 og 22. februar 2017 drøftet den igangværende nedklassificering af 79 km offentlige veje til private fællesveje i Favrskov Kommune.
Der er enighed om, at nedklassificeringen har vist sig at være mere kompliceret end forventet – bl.a. forårsaget af en række lovgivningsmæssige ændringer siden processen blev igangsat i 2010/2011.
Endvidere er der lyttet til kritikken fra borgerne, og det vurderes, at sagen har skabt så meget usikkerhed, at det er nødvendigt at få afsluttet nedklassificeringen.
På den baggrund er der enighed om at annullere den tidligere byrådsbeslutning af 29. januar 2013 om den igangværende nedklassificering, og borgmesteren, gruppe-formændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget har derfor bedt forvaltningen om at fremsætte et beslutningsforslag herom på byrådsmødet i marts 2017. Det betyder, at de 79 km offentlige veje fremadrettet indgår i den almindelige vedligeholdelsesplan.
I medfør af ovenstående er der enighed om, at den indarbejdede besparelse på 800.000 kr. i budget 2017 og den årlige besparelse på 1,6 mio. kr. fra og med budget 2018 bortfalder, og at det afsatte anlægsbeløb på i alt 7 mio. kr. i budget 2016 og 2017 til opgradering af vejene tilbageføres til kassen.
I den forbindelse skal forvaltningen fremlægge forslag til en udbygget kommunal serviceordning for de allerede eksisterende private fællesveje (uden på nuværende tidspunkt at ændre på klassificeringen af vejene). En udbygget serviceordning skal forlænge den nuværende rådgiverfunktion, så denne fremadrettet understøtter adgang til fællesudbud, lånemuligheder, stordriftsfordele m.v.
Det bemærkes, at der jf. Byrådets beslutning 26. juni 2012 er anvendt i alt 4 mio. kr. i perioden 2012-16 til istandsættelse af vejene som led i forberedelsen af overdragelsen.
Desuden er der enighed om at drøfte, om kommunens borgere kan stilles mere lige, end tilfældet er i dag, hvor nogle borgere selv afholder udgifterne til vedligehold af vejene i deres respektive boligområder, mens andre borgere bor på veje, som vedligeholdes af Favrskov Kommune.
Borgmesteren, gruppeformændene og formanden for Teknik- og Miljøudvalget er præsenteret for de overordnede juridiske vilkår og rammer, som forventes at være gældende for en evt. opklassificering af de nuværende private fællesveje. På den baggrund vurderes det, at også dette arbejde vil være omfattende og kendetegnet af en lang række udfordringer og usikkerheder, som ønskes afklaret, inden der foretages videre drøftelser og efterfølgende politiske beslutninger.
På den baggrund er der enighed om, at forvaltningen skal udarbejde et oplæg til politisk drøftelse. Oplægget skal bl.a. indeholde en undersøgelse samt en juridisk og økonomisk vurdering af følgende mulige løsningsforslag:

• En hel eller delvis opklassificering af de ca. 278 km eksisterende private fællesveje, så disse veje fremover ejes og vedligeholdes af kommunen.
• En hel eller delvis kommunal overtagelse af vedligeholdelsen af de ca. 278 km eksisterende private fællesveje, (uden at ændre på klassificeringen af vejene).
Der er enighed om, at arbejdet først skal igangsættes, når der er klarhed over det kommende lovgrundlag. Det forventes, at transportministeren fremsætter et lovforslag i denne folketingssamling. Herefter vil udmøntningen af loven ske i vejledninger og bekendtgørelser.
På den baggrund er der enighed om at genoptage drøftelserne, når der er klarhed over det kommende lovgrundlag, og forvaltningen på denne baggrund har haft tid til at gennemføre den nævnte undersøgelse og vurdere de nævnte løsningsmodeller.

Publiceret 03 March 2017 09:00