Klumme:

Handlingen har magten

Af
Michael Jensen, Hadsten.

Direktør i Colea Consult

KLUMME De fleste kender historien om den spændende visions- eller strategiproces, som munder ud i et par smarte plakater på væggen eller ringbind, som ender i reolen - uden at der sker rigtig meget mere!

Det helt afgørende spørgsmål er: Hvordan får vi omsat alle de pæne ord i handling?

Min erfaring fra utallige processer er, at handlekraften i denne forbindelse har tre omdrejningspunkter:

1. Det første handler om at skabe involvering bredt ud i organisationen.

2. Det andet handler om, at denne involvering skal ske relativt hurtigt.

3. Det tredje handler om evnen til at bevare fokus og momentum.

For at udnytte det momentum og det fokus, som dybest set er intentionen bag visionen eller strategien, så er det nødvendigt at skabe en følelse af forpligtelse bredt ud i organisationen, og det sker kun gennem involvering.

Derfor er det nødvendigt ikke bare at informere, men også at skabe dialog om metoder og tiltag, der realiserer de mål, som er indeholdt i vision og/eller strategi.

Til syvende og sidst er det nødvendigt, at denne dialog udmøntes i beslutninger om konkrete handlinger med deadlines, der fastholdes og følges op på - løbende og konsekvent!

Det er min erfaring, at de processer, som ikke inden for 2-4 uger er omsat i konkrete tiltag, løber mere eller mindre ud i sandet. Her har ledelsen en forpligtelse til at sikre et højt momentum i tiden efter proces eller seminarer.

Oftest er den bedste metode til at sikre, at det sker, at udpege ansvarlige for meget afgrænsede områder eller målsætninger - og husk; er der mere end én ansvarlig for et punkt, så er der dybest set ingen.

Den første kritiske periode i en visions- eller strategiproces er som sagt 2-4 uger efter dens afslutning. Den anden kritiske fase kommer efter cirka et halvt års tid. Der kan her ske det, at 'gassen går lidt af ballonen', og at organisationen gradvis falder tilbage til gamle vaner.

Derfor er det vigtigt at sikre, at det momentum og fokus, der blev skabt i starten, bevares og eventuelt øges. Dette gøres bedst via fokus på eventuelle kvartalsvise milepæle med løbende opfølgning. Her er det vigtigt at have fokus på både succeshistorier og tendenser til, at nogen sagter agterud, for at få justeret hurtigt.

Overholdes disse tre regler, øges handlekraften markant og dermed sandsynligheden for, at målet nås!

CITAT LAGT I FRITFELT

Publiceret 15 May 2019 04:00