Børnesagerne:

Sagsbehandlere får strammet procedurerne

Ledelsen i Børn og Skole vil uddanne socialrådgiverne i jura og gøre det formelt at ledelsen træffer beslutning i større sager. Men ledelsen selv skal ikke efteruddannes.

Af
Kian Johansen

Børnesagerne I forbindelse med Ankestyrelsens undersøgelse af børne-og handicap-sager i Favrskov Kommune har ledelsen i Børn og Skole skrevet deres indsatspunkter ned, som politikerne i Børne- og Skoleudvalget netop har godkendt. Og som skal i byrådet på tirsdag.

Her står der blandt andet, at de menige socialrådgivere der sagsbehandler inden for børne-og handicap-området skal efteruddannes i jura, da Ankestyrelsen påpeger, at der ikke er nok styr på det.

Flere jurister ansættes

Det betyder, at de juridiske kompetencer skal styrkes og der sandsynligvis ansættes en jurist til at rådgive socialrådgiverne.

Samtidig bliver det nu nedskrevet som officiel sagsgang, at sager, der vedrører en årlig sum over 8.000 kroner om året, skal besluttes på sagsmøder med afdelingslederen eller i visitationsudvalget, som ledes af chefen for Børn og Familie.

Helt præcist betyder det, at socialrådgiverne har egen kompetence i sager, der vedrører merudgifter under 8000 kr. om året, lejlighedsvis tabt arbejdsfortjeneste samt rådgivningsforløb i den tidlige indsats.

Sandsynlig flaskehals

Sager der vedrører merudgifter over 8000 kr. om året og tabt arbejdsfortjeneste i et fast antal timer om ugen besluttes på sagsmøde, hvor socialrådgiverne og afdelingsleder deltager.

Der holdes som hovedregel sagsmøder hver uge. Andre sager, eksempelvis anbringelse, aflastning, familiebehandling og hjemmetræning besluttes af visitationsudvalget, som ledes af chefen for Børn og Familie. Visitationsudvalget har som hovedregel møde hver 14. dag.

Generelt vil forløb for børn og handicappede hurtigt løbe over pengegrænsen på de 8.000 kroner.

Det vil i praksis sige, at der kan opstå en flaskehals hos et mindre antal ledende medarbejdere i forvaltningen, for der er ikke ændret i måden at træffe de endelige beslutninger på. Ankestyrelsens gennemgang og analyse af 25 sager peger på, at der generelt er problemer med at overholde sagsbehandlingsfristerne, hvilket jo ikke nødvendigvis bliver forbedret ved blot at nedfælde de nuværende indsatser på papir.

I papiret om de nye indsatsområder, står der heller intet om, at ledelsen skal efteruddannes. Ledelsen skal dog understøttes juridisk.

Normalt et stort ansvar

Kommunerne har et meget vidt råderum til selv at bestemme, hvordan hver enkelt afdeling leder og fordeler arbejdet.

Set udefra kan der være stor risiko for, at flaskehalsen vil opstå hos netop ledelsen i et flertal af sagerne vedrørende børnehandicapområdet.

Kurt Klaudi Klausen, der er professor på Institut for Statskundskab og professor i Offentlig forvaltning på SDU vil ikke udtale sig om den nu nedskrevne struktur hos Børn og Familie i Favrskov Kommune.

Han siger dog:

"Det normale i Danmark er, at medarbejdere i vid udstrækning arbejder decentraliseret og med et stort ansvar."

Hensyn til ensretning

Formand for Børne- og Skoleudvalget Birgit Liin mener at det er en god idé, at sager af et vist økonomisk og indsatsmæssigt omfang kommer op på ledelsesniveau, så man kan sikre sig en ensrettet behandling i sager der ligner hinanden.

"Det er hensynet til, at alle skal behandles lige via en ensrettet praksis og sagsbehandlingen skal begrundes tilstrækkeligt," forklarer hun.

Mener du, at ledelsen har de rette kompetencer til at træffe de rette beslutninger. Chefen for Børn og Familie er for eksempel uddannet cand.merc og har hverken en juridisk eller socialrådgivermæssig baggrund?

"Hvis du spørger om jeg har tillid til ledelsen, så er det ja," siger hun til Lokalavisen Favrskov og tilføjer:

"Visitationsudvalget er fagligt bredt sammensat med både socialfaglige, psykologfaglige og forvaltningsfaglige kompetencer."

"Vi skal have styrket det juridiske vidensniveau hos socialrådgiverne. Vi skal rette op på de svagheder der har været og det skal ske ved at uddanne og understøtte vores sagsbehandlere juridisk," siger hun.

Statistik skal vise sagsbehandlingstider

Til gengæld har politikerne i Børne- og Skoleudvalget tilføjet en passus i de nye papirer om, at de politisk vedtagne sagsbehandlingstider skal overholdes.

"Vi har bemærket, at det har været svært for vores forvaltning at overholde fristerne, derfor vil vi have fokus på det," bemærker hun.

"Fremadrettet ønsker jeg og udvalget, at der føres statistik på området, så vi får mulighed for at følge op, og den præcise udformning heraf tager vi stilling til senere. For egen regning kan jeg tilføje, at jeg mener, at der bør føres statistik for alle områder, hvor der er politisk bestemte sagsbehandlingsfrister - og således ikke kun på dette område."

Kun et fåtal af alle sager

Du skal som læser bide mærke i, at det kun er sagerne på Børne-og handicap området, som kommunen får undersøgt af Ankestyrelsen.

Alt tyder dermed på, at såkaldte almindelige børnesager ikke bliver omfattet af de nye arbejdsmetoder som byrådet endeligt skal godkende til byrådsmødet i slutningen af juni.

"Når fokus i denne sag ligger på børnehandicapområdet, handler det om, at problemerne med omgørelsesprocenterne er på dette område, ifølge. Ankestyrelsens Danmarkskort. Det er de juridisk mest komplekse sager, og derfor er det selvfølgelig her, vi sætter ind," lyder det fra Birgit Liin.

FAKTA

Ankestyrelsen har set nærmere på 25 sager fra Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune. Der skal gennemgås yderligere 25 sager senere på året.

Gennemgangen peger på flere styrker i forbindelse med den juridiske behandling af sagerne:

  • Forældreinddragelse og løbende dialog.
  • Hurtig iværksættelse af rådgivnings- og vejledningsforløb til forældrene.
  • Gode klagevejledninger i de skriftlige afgørelser.

Ankestyrelsen peger også på udfordringer:

  • Om der er indhentet nok oplysninger i en sag.
  • Om der er tilstrækkelig begrundelse for den afgørelse, der træffes, hvis den er til ugunst for borgeren.
  • Vejledning om muligheder for hjælp og støtte efter anden lovgivning eller andre bestemmelser inden for serviceloven.
  • Manglende dokumentation i sagerne - om der er foretaget partshøring af oplysninger.
  • Overholdelse af de kommunale sagsbehandlingsfrister.

Punkterne er nedfældet af Børn og Skole i Favrskov Kommune.

Publiceret 18 June 2019 14:50