Vestre Ringvej vil efter planerne blive forlænget til Toftegårdsvej. Dronefoto: Michael Wulff.

Vestre Ringvej vil efter planerne blive forlænget til Toftegårdsvej. Dronefoto: Michael Wulff.

Vestre Ringvej forlænges til Toftegårdsvej

Vejforbindelse mellem Hammelvej og Skanderborgvej på vej til byrådet

Af
Anette Bonde

trafik Teknik- og Miljøudvalget har netop sendt en sag videre til byrådet om godkendelse af en anlægsbevilling på 12 mio. kroner til forlængelse af Vestre Ringvej frem til Toftegårdsvej i Hadsten. Derved skabes der vejforbindelse fra Hammelvej til Skanderborgvej.

Signalreguleret kryds

Projektet indebærer en forlængelse af Vestre Ringvej (nu: Nygårdsvænget) mod syd til Toftegårdsvej, en forlængelse af Toftegårdsvej mod vest til Vestre Ringvej, ombygning af krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej, etablering af lastbilforbud på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej og ændring af vejafmærkning.

Projektet indeholder også en ombygning af krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej til et signalreguleret kryds,

Ringvejen anlægges ud fra samme standarder og mål som den eksisterende vej, inklusiv cykelsti. Cykelstien på ringvejen fortsættes således syd for rundkørslen på Hammelvej og forbindes med den eksisterende cykelsti på Over Hadstenvej.

Ved Toftegårdsvej udvides kørebanen, så vejen er forberedt på en eventuel senere forlængelse mod syd, hvor en venstresvingsbane ved Toftegårdsvej vil være påkrævet. Etapen på Toftegårdsvej anlægges ligeledes som den eksisterende vej. Der etableres dog en ekstra vognbane på Toftegårdsvej ved Skanderborgvej i forbindelse med signalreguleringen i krydset Skanderborgvej/Toftegårdsvej/Ginneruplundvej.

Ved siden af ringvejen anlægges et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af vejvand, inden det ledes ud i Vivild Bæk.

1200 færre køretøjer

Teknik og Kultur har fået foretaget en trafikberegning, som viser, at den nye vejforbindelse vil få en årsdøgntrafik på cirka 1.300 køretøjer i år 2030. I beregningen indgår en fuld udbygning af Ginneruplund-området. Kombineret med lastbilforbuddet på Hammelvej vil den nye vejforbindelse ifølge beregningerne fjerne cirka 1.200 køretøjer pr. døgn fra Hammelvej ved Østervangsskolen. Det svarer til en tredjedel.

En støjberegning viser, at ingen af ejendommene i Nygårdsvænget vil få mere trafikstøj end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafik i boligområder (58 dB). Det vurderes derfor ikke nødvendigt at udføre støjreducerende foranstaltninger for Vestre Ringvejs forlængelse.

Ekspropriation

De nye vejanlæg vil kræve, at nogle ejendomme afgiver jord. Teknik og Kultur vurderer, at det kan ske ved ekspropriation i henhold til vejloven. Det vil indledningsvist blive forsøgt at indgå frivillige aftaler om arealerhvervelse, eller alternativt aftaler på ekspropriationslignende vilkår.

Arealerhvervelsen kan ske hen over efteråret og vinteren 2019/2020, så vejene kan anlægges i løbet af 2020 og afsluttes foråret 2021.

Bekymring for støj

Der har været afholdt et informationsmøde 18. juni i år på Østervangsskolen med fremmøde af cirka 30 borgere.

Teknik og Kultur har desuden været i dialog med repræsentanter for Grundejerforeningen Nygårdsvænget, hvor beboerne er bekymrede over støjen fra ringvejen. De ønsker, at støjgener bringes ned på et minimum, samt at deres udsigt bibeholdes. Grundejerforeningen mener ikke, at det foreliggende projekt lever op til dette ønske.

Teknik og Kultur vurderer, at grundejerforeningens ønsker er imødekommet så vidt muligt, og henviser til beregninger, der dokumenterer, at støjen ikke vil overstige Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafik i boligområder. Visualiseringer af vejen viser desuden, at den ikke kommer til at skærme for udsigten fra boligområdet til det bagvedliggende landskab.

Politiet har i øvrigt godkendt, at der kan skiltes med forbud mod lastbiler uden ærinde på Hammelvej mellem Søndergade og Vestre Ringvej, og at vigepligten kan ændres i krydset Over Hadstenvej/Toftegårdsvej, så Toftegårdsvej bliver den gennemgående vej.

-ab

Publiceret 14 September 2019 10:00