Gadekæret i Haar er til højre. Lige overfor ligger den grund, som tænkes udstykket. Foto: Michael Wulff

Gadekæret i Haar er til højre. Lige overfor ligger den grund, som tænkes udstykket. Foto: Michael Wulff

Planchef:

Lokalplaner er demokratisk beslutning

Plan- og byggechef Henrik Jensen understreger, at landsbyen Haar ikke er fredet og at en ny lokalplan i sidste ende afhænger af, hvilken retning politikerne udstikker

Af
Kian Johansen

Landsbyliv Favrskovs Kommuneplan og Lokalplanen for landsbyen Haar ved Hinnerup rummer en del målsætninger og rammer for landsbyen, som landsbybeboere fra byen har fremført som en række argumenter for ikke at bygge helt op til 18 nye boliger ved siden af gadekæret i den lille landsby.

Men ifølge Plan- og byggechef Henrik Jensen fra Favrskov Kommune, så er det ikke så enkelt, for der kan altid udarbejdes en ny lokalplan i landsbyen. En lokalplan må bare ikke stride mod den gældende Kommuneplan 2017-29, hvor der blandt andet er fastlagt en landsbyafgrænsning og hvor Haar er udpeget som bevaringsværdig landsby.

Og det er her, at byrådspolitikernes beslutninger, og en offentlig fremlæggelse af planforslaget er de demokratiske redskaber til at styre den del. Men det vil først komme, når projektet er endeligt udfærdiget.

Landsbyen Haar set mod syd. Ejeren af gården med den røde lade, og folden ved siden af, tæt på gadekæret vil gerne bygge boliger på ejendommen og bagved. Dronefoto: Michael Wulff

Landsbyen Haar set mod syd. Ejeren af gården med den røde lade, og folden ved siden af, tæt på gadekæret vil gerne bygge boliger på ejendommen og bagved. Dronefoto: Michael Wulff

Landsby ikke fredet, men bevaringsværdig

"I den ansøgning kommunen har modtaget, er der taget en række hensyn til landsbymiljøet i Haar. Blandt andet ved at bevare den oprindelige bygningsstruktur omkring Damgård og sikre forbindelse ud til markerne nord for gården, mellem de syv ønskede boligparceller. I en efterfølgende planproces vil projektet blive bearbejdet og omsat til en lokalplan, som sikrer, at der tages hensyn til kulturmiljøet, trafikale forhold, regnvandshåndtering, naboforhold og meget mere.” forklarer Henrik Jensen.

Han tilføjer.

"Haar er udpeget som bevaringsværdig landsby i Kommuneplan 2017-29, det betyder, at kommunen vil værne om de kulturhistoriske værdier i planlægningen, for eksempel ved at bevare landsbyens gårdstruktur og tilpasse udformningen af huse, veje og stier til landsbymiljøet. At Haar er udpeget som bevaringsværdig betyder ikke, at landsbyen er fredet, hvilket også den nuværende lokalplan er udtryk for, da den åbnede mulighed for, at der i 2005 kunne udstykkes 9 nye boligparceller i Haar."

Udbygningstakten kan slås sammen

Et andet forhold er udbygningstakten, hvor der står at landsbyen må udbygges med 10 boliger på fire år.

"I kommuneplanen findes en retningslinje som foreskriver, at byggetakten i udpegede landsbyer normalt ikke må overstige 10 boliger over 4 år. Da kommuneplanen efter planloven skal omfatte en periode på 12 år, vil der almindeligvis maksimalt kunne lokalplanlægges for samlet 30 boliger i en landsby på en gang," lyder forklaringen.

Nabomødet og præsentationen af de oprindelige byggeplaner er kommet i så tidlig en fase, at ansøgeren tilsyneladende vil lave et nyt projekt, hvilket han oplyste på det nyligt afholdte beboermøde, som Haar Grundejerforening havde indkaldt til i Hinnerup.

Derfor foretager kommunen sig ikke yderligere, lyder det fra Plan- og byggechefen.

Publiceret 16 September 2019 09:00