Forhandlerne fra partierne stillede op til fotografering foran Favrskov Kommunes administrationsbygning i Hammel. Forrest Isabell DFriis Madsen (S), Bodil Kvistgaard (EL), Søren Frandsen (SF), Nils Borring (S), Flemming Nørgaard (V), Lars Storgaard (K) og Niels Kallehave (DF). Foto: Kian Johansen

Forhandlerne fra partierne stillede op til fotografering foran Favrskov Kommunes administrationsbygning i Hammel. Forrest Isabell DFriis Madsen (S), Bodil Kvistgaard (EL), Søren Frandsen (SF), Nils Borring (S), Flemming Nørgaard (V), Lars Storgaard (K) og Niels Kallehave (DF). Foto: Kian Johansen

Budget i Favrskov: 126 millioner kroner bruges på mursten

Takket være omfordelte midler fra Kommunernes Landsforening og regeringen kan Favrskovs anlægsbudget ende på 126 millioner kroner i 2020 og med besparelser for 6 millioner kroner

Af
Kian Johansen

Budget Det tegner godt for dig som skatteborger i Favrskov Kommune de kommende år.

Alt peger på, at der bliver brugt i alt 126,3 millioner kroner på anlæg i 2020 i Favrskov Kommune, og at politikerne finder besparelser for 6,1 millioner kroner.

Samtidig vil politikerne bruge godt 90 millioner kroner de kommende fire år, på at betale lån ud, på den måde forventer man selvfølgelig at afdrag på lån de kommende år vil spare kommunen for en del penge.

Det kom frem under et pressemøde, hvor samtlige gruppeformænd fra byrådets seks partier kunne fortælle, at indtil videre står samtlige 25 byrødder bag budgettet, der lidt senere blev sendt i høring til 24. oktober 2019, efter byrådets 1. behandling.

Se mere om Favrskov Kommunes budget her

Det endelige budget besluttes under et byrådsmøde 4. november.

21. oktober er der borgermøde i Hadsten Kulturhus Sløjfen, kl. 19.00-21.00.

24. oktober kl. 12.00 er der frist for aflevering af høringssvar fra kommunale arbejdspladser og andre

Her bruges der penge

 • Trafikløsninger i Hadsten. 10.500.000 kroner.
 • Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning. 8.950.000 kroner.
 • Renovering og ombygning af kommunale bygninger. 8.000.000 kroner.
 • Vedligeholdelse af asfaltbelægninger. 8.000.000 kroner.
 • Pulje til etablering af nye vuggestuepladser. 7.297.000 kroner.
 • Nyt idrætsanlæg i Søften. 7.000.000 kroner.
 • Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken, Hammel. 6.000.000 kroner.
 • Sanering af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj. 5.530.000 kroner.
 • Kulturhuset Sløjfen i Hadsten. 4.409.000 kroner.
 • Bedre trafikafvikling på Aarhusvej i Søften (shunt). 4.000.000 kroner.
 • Cykelstiprojekter. 3.700.000 kroner.
 • Vej- og trafiksikkerhedsprojekter. 3.000.000 kroner.
 • Genåbning af stationen i Laurbjerg. 3.000.000 kroner.
 • Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen. 3.000.000 kroner.
 • Udvidelse af antallet af plejeboliger. 3.000.000 kroner.
 • Brandsikring af kommunale plejecentre. 2.100.000 kroner.
 • Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner. 2.000.000 kroner.
 • Renovering og modernisering af institutionen Trekløveren i Sall. 2.000.000 kroner.
 • Opklassificering af private fællesveje. 1.950.000 kroner.
 • Miljøvenlig transport og CO2-reduktion. 1.500.000 kroner.
 • Mindre vejanlægsprojekter. 1.500.000 kroner.
 • Renovering og ombygning af administrationsbygningen i Hvorslev. 1.500.000 kroner.
 • Etablering og renovering af ventilationsanlæg. 1.500.000 kroner.
 • Parkeringspladser. 1.350.000 kroner.
 • Pulje til renovering og etablering af toiletter på skoleområdet. 1.250.000 kroner.
 • Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger 1.000.000 kroner.
 • Nedrivning af kommunale bygninger 1.000.000 kroner.
 • Renovering af broer. 1.000.000 kroner.
 • Skovrejsning. 1.000.000 kroner.
 • Håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk. 1.000.000 kroner.
 • Klimatilpasning og byudvikling omkring Lilleåen, Hadsten Midtby. 1.000.000 kroner.
 • Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skole. 1.000.000 kroner.
 • Pædagogisk it til skoleområdet 950.000 kroner.
 • Sortering af affald i daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger. 900.000 kroner.
 • Renovering af fortove. 800.000 kroner.
 • Pulje til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer dagtilbud. 750.000 kroner.
 • Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet. 750.000 kroner.
 • Udvidelse af kapaciteten på tandreguleringsområdet og vedligeholdelse af tandlægeudstyr. 720.000 kroner.
 • Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide. 700.000 kroner.
 • Renovering af Haldum Hinnerup hallens gymnastiksal. 700.000 kroner.
 • Indkøb af it til medarbejdere i dagtilbud i forbindelse med intranettet Aula. 680.000 kroner.
 • Omlægning af Laurbjerghallens lån. 740.000 kroner.
 • Udskiftning af nedslidt udstyr i Favrskov Mad. 520.000 kroner.
 • Analyse af administrationsbygningerne - med særlig fokus på Hvorslev/Ulstrup. 500.000 kroner.
 • Projekt vedr. kortlægning af digital arkivering. 500.000 kroner.
 • Planrelaterede opgaver. 500.000 kroner.
 • Energioptimering - folkeoplysningsområdet. 500.000 kroner.
 • Særlige planlægningstiltag i hoved- og centerbyerne. 500.000 kroner.
 • Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne. 500.000 kroner.
 • Investering i nyt vintermateriel. 500.000 kroner.
 • Udmøntning af Klimaplan. 450.000 kroner.
 • Plan og tiltag for biodiversitet. 400.000 kroner.
 • Nedrivningspulje. 400.000 kroner.
 • Løbende renovering og vedligeholdelse på ældre-området. 400.000 kroner.
 • Opgradering af specialgruppes lokaler i Børnehaven Filuren. 390.000 kroner.
 • Kvalitetsmåling i vuggestuerne. 300.000 kroner.
 • Styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter. 300.000 kroner.
 • Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg. 300.000 kroner.
 • Nye markedsføringstiltag. 250.000 kroner.
 • Ekstraordinær oprydning og oprensning af forurening. 200.000 kroner.
 • Anlæg i landsbyerne. 200.000 kroner.
 • Tiltag i forbindelse med lodsejeraftaler i Gudenådalen ved Ulstrup. 200.000 kroner.
 • Etablering af kommunal skovgravplads i Nørreskoven ved Hinnerup. 200.000 kroner.
 • Fornyelse af vejbelysning. 200.000 kroner.
 • Bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium. 100.000 kroner.
 • Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på erhvervsområdet. 75.000 kroner.
 • Mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet. 75.000 kroner.
 • Mårhundebekæmpelse i Favrskov. 30.000 kroner.

Her skal der spares

 • Omlægning af funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral 650.000 kroner.
 • Fremrykkelse af 2 % reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde. 600.000 kroner.
 • Nedlæggelse af Pædagogisk it-konsulent-stilling. 512.000 kroner.
 • Reduktion i midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne 400.000 kroner.
 • Ny velfærdsteknologi (DigiRehab) - hverdagstræning i borgerens eget hjem. 370.000 kroner.
 • Indkøb af varer og tjenesteydelser. 300.000 kroner
 • Samling af it på skolerne. 300.000.
 • Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. 290.000 kroner.
 • Besparelse på køb af pladser i andre kommuner og regionen Nedlæggelse af kursus til unge med handicap. 285.000 kroner.
 • Omlægning af to korttidspladser for borgere med demenssygdom. 267.000 kroner.
 • Reduktion af budgettet til beskæftigelsesindsats. 250.000 kroner.
 • Færre ressourcer til dagpengemodtagere i et A-kasseforsøg. 225.000 kroner.
 • Omlægning af medicindosering hos borgerne. 225.000 kroner.
 • Skærmbesøg til borgere på ældreområdet. 250.000 kroner.
 • Reduktion af udgifter til enkeltmandsprojekt. 200.000 kroner.
 • Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet Indførelse af en tredje feriepasningsuge i dagplejen. 148.000 kroner.
 • Hjemtagning af opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). 100.000 kroner.
 • Omlægning af opgaver inden for den specialiserede genoptræning. 100.000 kroner.
 • Nedlæggelse af kursus til unge med handicap. 100.000 kroner.

Forslag til udvidelser

 • Finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet. 10.120.000 kroner.
 • Pulje til styrkede indsatser mv. i dagtilbud og skoler. 2.000.000 kroner.
 • Styrket sagsbehandlingen og samarbejde med forældre i Børnehandicaprådgivningen. 1.300.000 kroner.
 • Ansættelse af ekstra planmedarbejder. 600.000 kroner.
 • Styrket kvalitet i arbejdet med faldforebyggelse. 500.000 kroner.
 • Kørselsudgifter til aktivitetstilbud på ældreområdet. 490.000 kroner.
 • Forsøg med omlægning af medicinhåndtering hjemmeplejen. 400.000 kroner.
 • Introduktionsforløb til nyuddannede lærere og pædagoger i skolen. 350.000 kroner.
 • Inddragelse og frivillighed ved naturprojekter. 300.000 kroner.
 • Unge i fritidsjob i dagtilbud og på plejecentre. 200.000 kroner.
 • Opprioriteret pleje af turist- og naturstier. 175.000 kroner.
 • Sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder. 170.000 kroner.
 • Udvidet drift af lyskryds og elektronisk trafiksikkerhedsudstyr. 150.000 kroner.
 • Fejning af særligt befærdede cykelstier. 150.000 kroner.
 • Opgradering af barnevogne og højstole i Dagplejen. 125.000 kroner.
 • Forsøg med to-dages fritidsklubtilbud i Thorsø og Hadbjerg. 125.000 kroner.
 • Udvidelse af TUBA Favrskov. 83.000 kroner.
 • Forhøjelse af tilskud til Voldby Friluftsbad. 55.000 kroner.
 • Havørreden tilbage til Gudenåen. 34.000 kroner.

Publiceret 08 October 2019 19:43