Debat:

Store beløb til ældre og handicappede

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe, Grethe Villadsen, Formand for Social og Sundhed, Gitte Lynderup Lauritsen og Rikke Randrup Skåning, Medlemmer af Social – og Sundhedsudvalget.

Debat I Favrskov Kommune videreføres og tilføres store beløb til ældre og handicap & psykiatri med dette års budget.

Tirsdag aften har vi på byrådsmøde 1. behandlet budgettet for 2020. Et budget vi i Socialdemokratiet er godt tilfredse med, særligt set i lyset af, hvor stort et pres vi også i vores kommune mærker - bl.a. inden for psykiatri og voksenhandicap.

I foråret blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om, hvordan budgetterne var under voldsomt pres. Inden for vores eget område skulle vi pege på svære, men nødvendige besparelser for at kunne overholde budgetterne. Det gav anledning til diverse skriverier i lokalavisen og heraf bekymringer hos borgere inden for de berørte områder.

Med det udkast til budgetaftale vi tirsdag aften har behandlet i byrådet, kan vi glæde os over, at et samlet byråd har valgt at prioritere hele 18 mio. til social – og sundhed.

Når det kan lade sig gøre, skyldes det i høj grad den aftale, der er indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Den aftale indeholder en forøgelse af bloktilskuddet i 2020, der for Favrskov Kommunes vedkommende er på ca. 17,2 mio. kr.

I budgetforslaget videreføres aktiviteter på ældre- og sundhedsområdet, der tidligere blev finansieret af den såkaldte ’værdighedsmilliard’. Dette beløb kunne nu som en del af bloktilskuddet være prioriteret til andre formål.

Favrskov Kommune oplever i lighed med flere andre kommuner stigende udgifter inden for handicap- og psykiatriområdet, der primært skyldes tilgang af borgere med svære handicaps og borgere, der har brug for korte og intensive genoptræningsforløb. På den baggrund tilføres handicap- og psykiatriområdet 10,2 mio. kr. årligt fra og med 2020. En mindre del af denne udvidelse finansieres via omlægninger og besparelser inden for området.

Med dette budget lykkes det at friholde ældreområdet, og vi skal ikke, som det f.eks. kan ses i vores nabokommuner, fjerne klippekortsordningen for de ældre eller lave forringelser på rengøringsydelserne.

På handicap- og psykiatriområdet vil man kunne mærke besparelser i hverdagen, men slet ikke i det omfang, som vi i Social- og Sundhedsudvalget i første omgang var blevet varslet og havde frygtet.

Det er også blevet muligt at tilføre TUBA lidt ekstra midler med dette budget. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug.

Nu er budgettet sendt til høring blandt vores institutioner og bestyrelser. Vi ser frem til at modtage og læse høringssvarene inden den endelige vedtagelse 4. november.

Publiceret 09 October 2019 13:00