Samtlige byrødder i Favrskov vil skrive et pænt brev til folketingspolitikerne og fortælle nogle faktuelle ting om trinbrættet i Laurbjerg.

Samtlige byrødder i Favrskov vil skrive et pænt brev til folketingspolitikerne og fortælle nogle faktuelle ting om trinbrættet i Laurbjerg.

Trinbræt-sagen:

Byrødder sender et brev med Fakta til Christiansborg

Et enigt byråd i Favrskov sender argumenter afsted mod Christiansborg

Af
Kian Johansen

Trinbræt-sagen Tirsdag sprang ugens bombe, da politikerne i forligskredsen bag aftalen 'Bedre og billigere kollektiv trafik' – S, EL, R og SF sprang fra deres løfter og trak 15 millioner kroner og et trinbræt i Laurbjerg tilbage.

LÆS BREVET TIL FOLKETINGSPOLITIKERNE NEDERST

Politikerne benyttede lejligheden, da DF forlod forligskredsen og huggede til. Og selvom både SF og Enhedslistens to medlemmer siger, der intet var at gøre, og at man kæmpede mod flertallet, så har man i en forligskreds muligheden for at nedlægge veto, hvilket ingen gjorde.

Massevis af timer

Tilbage står nu borgere i Laurbjerg og lokalområdet, alle drivkræfterne bag anstrengelserne, byrødderne i Favrskov og Favrskov Kommunes forvaltning, der har brugt massevis af timer på at forberede området omkring de to trinbrætter på hver sin side af banen.

Og rent faktisk mødtes byrødderne om aftenen til byrådsmøde for at bevilge kommunens 5,5 millioner kroner til deres del af projektet.

Der var gjort klar til at ekspropriere ejendomme og lave en parkeringsplads på den nordlige side af banen.

Og pengene blev bevilget, selvom flere af byrødderne slog fast, at de nok ikke kommer i brug i denne omgang.

Ikke et kærestebrev

Til gengæld besluttede byrødderne, at der skulle sendes brev afsted mod Christiansborg. Stilet til transportminister Benny Engelbrecht og forligspartierne.

"Vi synes ikke, at den argumentation, der fremgår af pressemeddelelsen – og det er den eneste argumentation, vi har - står særligt stærkt. Det vil vi selvfølgelig anføre. Argumentet om passagertallene er det jo Arriva, som skal forholde sig til. Og Arriva har jo sagt ja til den oprindelige aftale," siger borgmester Nils Borring (S).

Hovedargumentet blandt byrådspolitikerne for genåbningen af trinbrættet er øget vækst i Laurbjerg og at understøtte fastholdelsen af den skole og store daginstitution, der er i byen.

"Vi har sat mange ressourcer af. Jeg kan forstå, at Banedanmark nærmest har været klar til at sende det i udbud, og vi har også brugt meget tid blandt vores folk på det her. Så der ligger en del arbejde bag, som jeg ikke synes, bliver anerkendt," siger borgmester Nils Borring (S) til Jyllands-Posten.

Ti års arbejde

Bag genåbningen af trinbrættet ligger omkring ti års arbejde fra især Birgit Liin (V), der gik ind i politik, efter i en del år at have arbejdet for trinbrættet til Laurbjerg.

"Hvis der ikke kommer et trinbræt, har vi spildt tiden. Vi har spildt kommunens ressourcer, og vi har spildt de frivilliges ressourcer. Én ting er kommunens planlægning i forbindelse med selve stationen. Noget andet er den helhedsplan, vi har igangsat for Laurbjerg og omegn, som hele områdets organisationer, frivillige og skoler har givet deres tid til," siger hun.

FAKTA

Forligskredsen

 • Partierne bag Forligskredsen bag aftalen 'Bedre og billigere kollektiv trafik' er Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
 • Deltagerne der forhandler er:
 • Benny Engelbrecht (S), Sønderborg. Transportminister.
 • Thomas Jensen (S), Silkeborg. Transportordfører.
 • Andreas Steenberg (RV), Aarhus. Transportordfører.
 • Henning Hyllested (EL), Esbjerg. Transportordfører.
 • Anne Valentina Berthelsen (SF), København. Transportordfører.

FAKTA

Station - trinbræt - tæt på

 • Laurbjerg station blev indviet i 1862. Året efter at stationen blev nedgraderet til trinbræt, blev den nedlagt i 1982.
 • I mange år har der været debat om genåbning af trinbrættet. Blandt foregangsmændene var Børge Sundahl, Langå og Kim Petersen (V), Laurbjerg.
 • I sin tid som byrådspolitiker nævnte Kim Petersen trinbrættet hver eneste gang han tog ordet i byrådssalen og stort set til enhver offentlig begivenhed han deltog i.
 • I 2012 blev Birgit Liin, Laurbjerg, formand for den nydannede borgergruppe, 'Trinbrættet tilbage til Laurbjerg', der består af 12 foreninger og institutionsbestyrelser.
 • Byrødderne vedtog i 2012, at der skulle udarbejdes en COWI-rapport. Den konkluderede, at anlægget ville koste 10,8 mio. kr. Derefter valgte Favrskov Kommune at bevilge 5,5 millioner kroner som medfinansiering.
 • Ikke mange regnede med, at de 5,5 millioner kroner nogensinde kom i brug. Men politikerne havde vist medvilje -ganske omkostningsfrit.
 • Arriva, der kører på strækningen, har meldt ud, at de gerne vil stoppe på stationen, og at det højest vil medføre et tidstab på halvandet minut. Den tid vil man med al sandsynlighed kunne køre ind igen. Både fordi der snart sløjfes flere baneovergange og bygges broer i stedet og fordi, at der alligevel er ventetid på Langå Station. Toget kunne køre halvandet minut før fra Langå, hvis køreplanerne tillader det.
 • Det er kun Arrivas tog der skal stoppe i Laurbjerg. DSB's tog har aldrig været en del af planen.
 • I en del omgange har Trafikstyrelsen afvist, at der var baggrund for at etablere et trinbræt i Laurbjerg.
 • Modstanden fra Trafikstyrelsen kunne især ses, da en rapport blandt andet fastslog, at der ikke var langt til Langå Station og at Laurbjergs pendlere derfor blot kunne bruge den station. Afstanden var dog målt i fugleflugtslinje og var næsten dobbelt så lang, hvis du skulle køre i bil, eller cykle.
 • I 2016 blev endnu en rapport udarbejdet af DTU Transport. Mobilitetskommissionen for den Østjyske Byregion anbefalede i sin afrapportering fra 2016 at overveje etablering af et trinbræt i Laurbjerg.
 • Det var først i marts 2019, at Folketingets finansudvalg endeligt nikkede ja til at frigive pengene til et trinbræt i Laurbjerg, efter at den daværende forligskreds i slutningen af 2018 havde lavet en aftale.
 • I april 2019 gik Dansk Folkeparti ud af forligskredsen.
 • Tirsdag 29. oktober 2019 offentliggjorde de resterende partier i forligskredsen, at man ikke ville have et trinbræt i Laurbjerg. Ifølge Lokalavisen Favrskovs oplysninger var trinbrættet i Laurbjerg det eneste som medlemmerne af forligskredsen besluttede at pille ud.
 • Kilder: Lokalredaktør Kian Johansen, wikipedia.dk, birgitliin.dk, favrskov.lokalavisen.dk

Åbent brev til partierne bag ’Aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik’

Kan man have tillid til indgåede aftaler?

- Det spørgsmål stiller vi os i Favrskov Kommune efter udmeldingen om at droppe etableringen af en ny station i Laurbjerg.

Det er med meget stor forundring og skuffelse, at Byrådet i Favrskov Kommune via en pressemeddelelse fra Transport- og Boligministeriet erfarer, at kredsen bag ’Aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik’ nu vil droppe den planlagte og aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg.

Favrskov Kommune har i flere år sammen med Banedanmark, Arriva og borgerne i Laurbjerg forberedt den genåbning, som er besluttet i Folketinget. Hvis den aftale nu brydes, vil det være en svækkelse af den kollektive trafik, som vi er enige om, er et vigtigt element i løsningen af de fremtidige trængselsproblemer og samtidig et vigtigt bidrag til den grønne transportdagsorden.

Hertil kommer, at der gennem en årrække vil være spildt rigtig mange statslige og kommunale resurser på ingenting. Formodentligt et samlet beløb på flere millioner kroner til analyser, udarbejdelse af beslutningsgrundlag, projektering og udbudsmateriale.

Et samlet byråd vil derfor på det kraftigste anmode aftalekredsen om at revurdere udmeldingen om at droppe den planlagte og aftalte genåbning af stationen i Laurbjerg.

De begrundelser, som nu bruges til at bryde aftalen, er ikke nye, men de bliver ikke mere sande af at blive gentaget. Siden februar 2017 har man kendt til de beregnede passagereffekter, og med den viden indgik man først en bred politisk aftale om genudbud af togtrafikken med en klar formulering om, at der var nye stationer på vej, og derefter indgik man selve aftalen om etablering af stationen i Laurbjerg.

Det tidstab, der nu fremhæves som argument for ikke at standse i Laurbjerg, er gentagne gange blevet afvist. Som led i beslutningen om genåbning af stationen blev det således anført, at genåbningen kun vil medføre en forsinkelse for de regionale tog på 1 minut og 43 sekunder.

For IC- og lyntogene, som ikke standser ved den genåbnede station, vil genåbningen ikke skabe forsinkelser. Det tidsmæssige argument for at løbe fra aftalen om etableringen af en ny station i Laurbjerg er derfor helt ude af proportioner!

I den forbindelsen bemærkes også, at Arriva skriftligt har givet tilsagn om, at de gerne vil trafikbetjene strækningen, så deres vurdering må jo være, at der er en fornuftig forretning i at betjene yderligere en station på strækningen.

Favrskov Kommune har sideløbende med de statslige tiltag i forhold til genåbningen af stationen taget forskellige planlægningsmæssige initiativer, der skal understøtte den fremtidige byudvikling i Laurbjerg – herunder udlægning af et nyt boligområde og udarbejdelsen af en helhedsplan for Laurbjerg.

Disse initiativer er løbende koordineret med Banedanmark og Transportministeriets departement. Placeringen af perroner og adgangsforhold til disse har siden 2017 været forberedt gennem en række møder med Banedanmark. Hertil kommer, at Byrådet netop har frigivet en anlægsbevilling på hele 5,5 mio. kr. til opkøb af ejendomme og etablering af en ny forplads ved stationen. Alt sammen i tillid til, at de overordnede politiske aftaler og beslutninger, der er taget, bliver overholdt.

Ligeledes er arbejdet med genåbningen gennem en årrække koordineret med Banedanmarks planlægning af hastighedsopgraderingen og elektrificeringen af banestrækningen gennem Laurbjerg. Denne koordinering sikrer, at stationen med perroner mv. kan etableres i det tidsrum, hvor der alligevel er lukket for togtrafik i påsken 2021.

Det betyder også, at genåbningen af stationen IKKE vil medføre gener og forsinkelser for passagererne. Så planen for og aftalen om genåbningen af stationen i Laurbjerg i 2021 er på alle måder en ansvarlig og fornuftig beslutning – som vi betragter som ”rettidig omhu” og en velovervejet disponering af borgernes penge.

Det skal også nævnes, at Favrskov Kommune i hele planlægningsperioden har stillet sig positiv over for at medfinansiere de nødvendige anlæg omkring genetableringen af perronerne for dermed at bidrage positivt til realiseringen af Folketingets beslutning om en genåbning.

Der er altså INGEN NYE ARGUMENTER fremkommet til at ændre den tidligere beslutning. En beslutning om at droppe genetableringen af stationen i Laurbjerg vil derfor være et usagligt løftebrud over for borgerne i vores kommune, og samtidig vil det være et alvorligt bidrag til at svække borgernes tillid til vores fælles demokratiske folkestyre. Det finder vi meget bekymrende og helt unødvendigt i den konkrete sag.

Vi har på den baggrund et håb og en begrundet forventning om, at I vil trække jeres udmeldte beslutning tilbage og holde fast i beslutningen om at genåbne stationen i Laurbjerg.

Som led heri håber vi, at forligskredsens parter vil være interesserede i en direkte dialog med os i Favrskov og med andre direkte involverede aktører.

I den anledning vil vi anmode om et møde med Transport- og Boligminister Benny Engelbrecht og transportordførerne i forligskredsen – enten på Christiansborg eller endnu bedre som led i en besigtigelse af den planlagte nye station i Laurbjerg.

Kun ved at tale og arbejde sammen om løsningerne kan vi bidrage til at genoprette tilliden til vores fælles politiske system.

På vegne af byrådet i Favrskov Kommune.

Nils Borring Flemming Nørgaard

Borgmester (A) 1. viceborgmester (V)

Lars Storgaard Anders G. Christensen (V)

2. viceborgmester (C)

Birgit Liin (V) Bodil Kvistgaard Olsen (Ø)

Charlotte Green (C) Dorte Winther (V)

Erik Øster Særkjær (A) Erling Kvist Andersen (A)

Gitte Lynderup Lauritsen (A) Grethe Villadsen (A)

Hanne Smedegaard (V) Isabell Friis Madsen (A)

Kurt Andreassen (V) Lone Boye (A)

Lone Glarbo (V) Morten Bang (V)

Niels Flade Nielsen (A) Niels Kallehave (O)

Rikke Randrup Skåning (A) Steen Thomasen (A)

Søren Frandsen (F) Søren Gade (A)

Thomas Storm (V)

Publiceret 01 November 2019 13:53