“Vi flytter skole”. Billedet er fra Elmevej, da den daværende Frijsenborg Ungdomsskole flyttede til Finlandsvej i 1990. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

“Vi flytter skole”. Billedet er fra Elmevej, da den daværende Frijsenborg Ungdomsskole flyttede til Finlandsvej i 1990. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Frijsenborg Efterskole 70 år:

Fra ungdomsoprør til orden på skolen

Op til 7.000 elever har gået på Frijsenborg Efterskole siden 1949.

Af
Kian Johansen

der har skrevet artiklen på baggrund af Birger Sandholm Poulsens skrift om efterskolens 70 års historie

Hammel Lørdag 16. november fejres Frijsenborg Efterskoles første 70 år.

Siden 2007 har efterskolen, på Finlandsvej i Hammel, heddet Frijsenborg Efterskole, men i 1949 var navnet Frijsenborgegnens Ungdomsskole, den kom senere (1985) til at hedde Frijsenborg Ungdomsskole. Da Favrskov Kommune blev dannet, ændredes navnet til det nuværende.

Efterskolen var bange for at blive forvekslet med en kommunal ungdomsskole. I øvrigt er navnet godkendt af Frijsenborg Gods i flere omgange, selvom lensgreve Bendt Tido Wedell også i et par omgange har forsøgt at få retten til navnet Frijsenborg. Til daglig og på hjemmeside-adressen kalder man efterskolen for FUS, selvom initialerne altså ikke længere er korrekte.

Frijsenborgegnens Ungdomsskole fotograferet i 1951. Dengang lå der marker og en stor have bagved. Bygningen er i dag kendt som Den Gule Villa. Den er bygget i 1910 og Frøken Karen Banke-Larsen lejede den i begyndelsen i 10 år. Efterskolen startede i 1949 og var kun for piger. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Frijsenborgegnens Ungdomsskole fotograferet i 1951. Dengang lå der marker og en stor have bagved. Bygningen er i dag kendt som Den Gule Villa. Den er bygget i 1910 og Frøken Karen Banke-Larsen lejede den i begyndelsen i 10 år. Efterskolen startede i 1949 og var kun for piger. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Frøken og pigerne

I 1949 kom den 37-årige Frøken Karen Banke-Larsen til Hammel og oprettede en skole for unge piger i en stor hvid villa, som skotøjsgrosserer Johannes Jensen havde fået bygget i 1910. (Nu kaldes det den Gule Villa og ligger på Banealle/Anbækvej, Red.)

Den tidligere husholdningslærerinde fra Sorø lejede villaen for 10 år for en leje på i alt 20.000 kroner.

3. november 1949 startede 22 unge piger.

Seks år senere blev ægteparret Rasmus og Gerda Enemærke forstandere. Og fra 1955 var der piger om sommeren og drenge om vinteren.

I midten af 1960’erne gik man i gang med at udvide, efter at have opkøbt flere ejendomme på Elmevej (som i dag huser plejehjemmet ’Elmehøj’). Det stod klar i 1968.

Efter indvielsen gik piger og drenge på samme hold - og man fulgte skoleåret. Elevtallet steg og lå mellem 60 og 70 elever pr. år.

Hash og elevråd

1970’erne blev en turbulent periode for skolen. Det var en tid, der var præget af ungdomsoprør, narkomani, hashrygning, krav om medindflydelse i ledelsen, osv.

Begreber som autoritet, disciplin og ansvar blev alvorligt svækket. I 1976 blev der oprettet både lærerråd og elevråd.

I 1968 var der pige -og drengegang, 3 lærerboliger, forstanderbolig, gymnastiksal og øvrige undervisningslokaler, samt køkken og spisesal. År senere blev lærerboligerne og forstanderboligen inddraget til værelser og pejsestue. Forstanderen fik bolig i Den Hvide Villa, hvor der også blev indrettet skolekontor. Bemærk tankstationen i nederste hjørne. Det er Anbækvej til højre. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

I 1968 var der pige -og drengegang, 3 lærerboliger, forstanderbolig, gymnastiksal og øvrige undervisningslokaler, samt køkken og spisesal. År senere blev lærerboligerne og forstanderboligen inddraget til værelser og pejsestue. Forstanderen fik bolig i Den Hvide Villa, hvor der også blev indrettet skolekontor. Bemærk tankstationen i nederste hjørne. Det er Anbækvej til højre. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Helt op i 1980’erne var der begyndende samarbejdsvanskeligheder og stigende spændinger mellem lærergruppen og forstander Vagn Andersen - samt denne og bestyrelsen - og det sled på skolens renommé, at disse vanskeligheder skabte en hel del omtale i både den lokale og den landsdækkende presse.

Så på en ekstraordinær generalforsamling i september 1982 var der enighed om at opsige forstanderen. Han blev efterfulgt af Arne og Ingrid (Rødtop, Red.) Jørgensen.

Hørehæmmede blev et kendemærke for FUS

Arne Ernst Jørgensen kom fra en stilling som skolekonsulent for tale -og hørehæmmede i Holstebro og var formand for Tale -og hørepædagogerne i Danmark. Ingrid Kathrine Jørgensen var leder af intensivafdelingen på Holstebro Sygehus.

Foto fra marts 1983, da Arne og Ingrid (Rødtop) Jørgensen træder til. Fra venstre: Konstitueret forstander Bent Vøk Poulsen, Arne og Ingrid Jørgensen, som står med sønnerne Anders og Jacob. Georg Overgaard (næstformand) Hugo Rasmussen, pedel. Bagest: Aksel Sørensen, (formand). Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Foto fra marts 1983, da Arne og Ingrid (Rødtop) Jørgensen træder til. Fra venstre: Konstitueret forstander Bent Vøk Poulsen, Arne og Ingrid Jørgensen, som står med sønnerne Anders og Jacob. Georg Overgaard (næstformand) Hugo Rasmussen, pedel. Bagest: Aksel Sørensen, (formand). Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Man kan kort sige, at de to fik rettet op på skolens ry, stoppet elevernes rapserier i Hammels butikker, fik indført sunde spisevaner, ny pædagogik og så startede de jobbet som forstanderpar ved selv at male, udskifte døre og reparere vægge.

Forstander Arne Jørgensen omgivet af elever.

Forstander Arne Jørgensen omgivet af elever.

Forstanderparret begyndte også at optage hørehæmmede elever – som den eneste efterskole i landet.

I dag er Frijsenborg Efterskole stadig en af de mest anerkendte og benyttede efterskoler for hørehæmmede elever.

Forstander Ingrid Jørgensen, bedre kendt som Rødtop, med eleverne.

Forstander Ingrid Jørgensen, bedre kendt som Rødtop, med eleverne.

Røgfri i 1990

I 1990 blev FUS den første røgfri efterskole i landet. Det har givet store debatter og offentlige hug, at efterskolen på den måde bestemte over de frie personlige valg.

Den røgfri efterskoles start var i forbindelse med indvielsen på Finlandsvej.

Allerede omkring 1980 etablerede man en sportsplads med fodboldbane og cindersbane på Finlandsvej.

Bluff og erstatningskrav

Der var i 7-8 år en strid om, hvem der skulle stå for byggeriet. I 1978blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om bygning af en ny skole på grunden ved Kappelsdal.

Konkurrencen var udskrevet så der ikke var præmier, og at deltagerne selv skulle betale for udarbejdelsen af tegningerne. Til gengæld havde vinderen ret til at forestå et efterfølgende byggeri.

Men da vinderen var fundet, blev der kun givet mundtlige tilsagn om bygning af en skole.

Sådan så Frijsenborg Ungdomsskole ud i 1990. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Sådan så Frijsenborg Ungdomsskole ud i 1990. Foto fra FUS' samlede historie 1949-2019

Da efterskolens bestyrelse flere år senere igen fik konkrete byggetanker, opstod tanken om, at man ikke længere var bundet af konkurrencen.

Arkitekt -og ingeniørfirmaet anlagde sag mod skolen, og ønskede erstatning for allerede udført arbejde Skolen mente der udelukkende var tale om en mundtlig aftale og at sagen var forældet.

Ved domsafsigelsen 25. juni 1992 blev skolen dømt til at betale 438.579,17 kroner (incl. renter) i erstatning.

I august 1992 modtog efterskolen et brev fra Arkitekt -og ingeniørfirmaets advokat om, at hans klient er indstillet på at anke dommen til højesteret. (…) "Men da mine klienter hellere vil bruge tid på andet end at føre retssager, vil man dog være indstillet på at frafalde anken mod at modtage 150.000 kroner."

Det ville bestyrelsen og forstanderparret ikke.

I september 1992 skriver skolens advokat: "Herved skal jeg for en god ordens skyld meddele, at Højesteret d. d. har oplyst, at der ikke er modtaget ankestævning. Da ankefristen er udløbet, må vi således konstatere, at vi har været udsat for et bluffnummer".

I alt kom det til at koste skolen næsten 600.000 kroner til advokatsalær.

Stenens indskrift er Arne Jørgensen ophavsmand til. Det er ikke tilfældigt at ‘kærlighed’ står før ‘kundskab’. Hvis først man har kærlighed til noget, er det lettere at blive klog på noget.

Stenens indskrift er Arne Jørgensen ophavsmand til. Det er ikke tilfældigt at ‘kærlighed’ står før ‘kundskab’. Hvis først man har kærlighed til noget, er det lettere at blive klog på noget.

Frygt for osteklokke

Da ægteparret Jens Petersen og Lone Greve i foråret 2004 kører fra Sydfyn til Hammel for at se på Frijsenborg Ungdomsskole, hvor man søgte et forstanderpar, tænkte de, at der er jo ikke nogen problemer.

De kunne køre op, se på skolen, køre hjem, ryste på hovedet og sige til hinanden, at: "Det er godt det ikke er der vi skal være."

Forstanderparret er der stadig!

Jens Petersen var skoleinspektør ved Brahetrolleborg skole i Korinth på Midtfyn og Lone Greve var lektor på læreruddannelsen ved Skårup Seminarium.

De første år indførte parret større fokus på læring, karakterer og god opførsel, men efterfølgende har forstanderparret også haft et godt øje til det sociale liv og til den dannelse efterskolelever får med efter et ophold på Frijsenborg Efterskole.

Jens Petersens største bekymring var, at efterskolen ville blive en osteklokke - at man var sig selv nok. Så det stod helt centralt for ham, at efterskolen skulle være et aktiv i lokalsamfundet.

"Hvis der er brug for at hjælpe til ved parkering i forbindelse med store arrangementer, eller der er brug for hjælp til en indsamling, så er skolen parat," lyder mantraet. For det er i mødet med de frivillige, i f. eks. Røde Kors, at de unge mennesker oplever, at den indsats de gør, giver fornuft. Det er alt sammen med til at styrke den demokratiske dannelse hos eleverne.

Komplet ledelse

Brian Ovesen er kommet til i ledelsen. Først som viceforstander, men i de seneste par år har Brian Ovesen været ligeværdig forstander.

I det daglige tegner Jens Petersen skolen udadtil, står for det pædagogiske, har kontakten til eleverne og deres forældre

Brian Ovesen har ansvaret for det administrative, for personaleledelse, budgetter og regnskab.

Sådan ser der ud på Frijsenborg Efterskole i 2019.

Sådan ser der ud på Frijsenborg Efterskole i 2019.

Lone Greve har ledelsesansvar med hensyn til optagelse af handicap- og integrationselever, planlægning af pædagogiske dage og kurser med videre, samt koordinering i forhold til køkken og rengøring.

Så på 70 år er én frøkens drøm blevet til tre ligeværdige forstanderes drøm.

Frijsenborg Efterskole bliver 70 år i 2019.

 • De første 22 piger startede 3. november 1949 på Frijsenborgegnens Ungdomsskole.
 • Dengang lå skolen i Den Hvide Villa, i dag kendt som Den Gule Villa, på hjørnet af Anbækvej og Banealle i Hammel.

Kendte personer fra Frijsenborg Efterskole

 • Mads Langer, musiker og sanger.
 • Ayoe Angelica, musiker og sanger.
 • ’LisErStille’ - eksperimenterende rockband med Martin Byrialsen og Tue Schmidt Rasmussen.
 • ’Go Go Berlin’ med Christian Vium og Anders Søndergaard.
 • Søren Ryge Petersen underviste et års tid som lærer fra 1974-1975.

Frijsenborg Efterskole bliver 70 år i 2019.

 • De første 22 piger startede 3. november 1949 på Frijsenborgegnens Ungdomsskole.
 • Dengang lå skolen i Den Hvide Villa, i dag kendt som Den Gule Villa, på hjørnet af Anbækvej og Banealle i Hammel.

Kendte personer fra Frijsenborg Efterskole

 • Mads Langer, musiker og sanger.
 • Ayoe Angelica, musiker og sanger.
 • ’LisErStille’ - eksperimenterende rockband med Martin Byrialsen og Tue Schmidt Rasmussen.
 • ’Go Go Berlin’ med Christian Vium og Anders Søndergaard.
 • Søren Ryge Petersen underviste et års tid som lærer fra 1974-1975.

Frijsenborg Efterskole bliver 70 år i 2019.

 • De første 22 piger startede 3. november 1949 på Frijsenborgegnens Ungdomsskole.
 • Dengang lå skolen i Den Hvide Villa, i dag kendt som Den Gule Villa, på hjørnet af Anbækvej og Banealle i Hammel.

Kendte personer fra Frijsenborg Efterskole

 • Mads Langer, musiker og sanger.
 • Ayoe Angelica, musiker og sanger.
 • ’LisErStille’ - eksperimenterende rockband med Martin Byrialsen og Tue Schmidt Rasmussen.
 • ’Go Go Berlin’ med Christian Vium og Anders Søndergaard.
 • Søren Ryge Petersen underviste et års tid som lærer fra 1974-1975.

Frijsenborg Efterskole bliver 70 år i 2019.

 • De første 22 piger startede 3. november 1949 på Frijsenborgegnens Ungdomsskole.
 • Dengang lå skolen i Den Hvide Villa, i dag kendt som Den Gule Villa, på hjørnet af Anbækvej og Banealle i Hammel.

Kendte personer fra Frijsenborg Efterskole

 • Mads Langer, musiker og sanger.
 • Ayoe Angelica, musiker og sanger.
 • ’LisErStille’ - eksperimenterende rockband med Martin Byrialsen og Tue Schmidt Rasmussen.
 • ’Go Go Berlin’ med Christian Vium og Anders Søndergaard.
 • Søren Ryge Petersen underviste et års tid som lærer fra 1974-1975.

Publiceret 13 November 2019 19:00