Der er planer om at sætte solpaneler op i Voldby.

Der er planer om at sætte solpaneler op i Voldby. Thinapob - stock.adobe.com

Stort solcelleanlæg ved Voldby sendt i høring

Favrskov Kommune inviterer borgere og interessenter til debatfase om et nyt solcelleanlæg syd for Voldby

Af
Anette Bonde

energi Favrskov Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt stort solcelleanlæg syd for Voldby, og kommunen inviterer nu til høring. Frem til 14. april kan borgere og interessenter indsende høringssvar, hvis de har noget på hjerte om planerne.

Når debatperioden er slut, vil der blive truffet beslutning om, hvorvidt der så skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Samlet areal på 55 ha

Projektområdet udgør i alt cirka 55 ha. Det er placeret cirka 900 meter syd for Viborgvej, og ifølge projektbeskrivelsen er det grundet terrænmæssige forskelle ikke synligt fra vejen.

Det er et privat selskab, Better Energy, der sammen med lodsejeren er projektmagere. De ønsker at opføre et jordbaseret solcelleanlæg med en årlig strømproduktion på cirka 49.000 MWh.

Solcelleanlæg, tekniske installationer og mindre bygninger placeres med en afstand på mindst 10 meter til lokalplanområdets afgrænsning, og der er her reserveret arealer til afskærmende beplantning, adgangsveje og tilkoblingsmuligheder til elnettet. Solcelleanlægget forventes tilkoblet til elforsyningsnettet ved stationen i Hammel.

Midt i området er der to eksisterende vindmøller, som kan fortsætte produktionen. En 60 kV luftledning krydser gennem området.

Dyrehold

Solcellemodulerne har en højde på cirka tre meter målt fra terræn. De vil blive placeret i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. For at mindske risikoen for refleksioner fra solcellerne skal anlægget anti-refleksbehandles.

I dag er arealet opdyrket landbrugsjord med enkelte mindre naturarealer. Ifølge projektbeskrivelsen er det hensigten at lade et dyrehold afgræsse mellem solcellepanelerne.

Der har været afholdt møder med naboer, og det har medført tilpasninger af arealet mod øst og vest og samlet reduceret arealstørrelsen med cirka 10 pct.

Publiceret 26 March 2020 16:00