Billede 1: En række danske kommuner har indført mulighed for at udstede bøder, hvis borgerne ikke kan finde ud af at følge affaldsreglerne og sortere korrekt. Foto: Per Morten Abrahamsen

Billede 1: En række danske kommuner har indført mulighed for at udstede bøder, hvis borgerne ikke kan finde ud af at følge affaldsreglerne og sortere korrekt. Foto: Per Morten Abrahamsen

Forkert affaldssortering kan give gebyrer

I flere kommuner er der indført gebyr, hvis borgerne ikke kan finde ud af at komme affaldet i den rigtige container

Af
Stina Askholm Mellerup

Videncentret Bolius

Virkeligheden er nogle gange ikke så langt fra fantasien. Videncentret Bolius’ aprilsnar 2020 handlede om, at du kunne få en bøde, hvis du sorterede dit affald forkert og fx blandede plastik med husholdningsaffald.

Det er ikke helt ved siden af.

En række danske kommuner har nemlig indført mulighed for at udstede bøder, hvis borgerne ikke kan finde ud af at følge affaldsreglerne og sortere korrekt. Der er dog ikke tale om lige så strikse regler som i aprilsnarren.

"Der er som sådan ikke tale om en bødestraf, men kommunerne har mulighed for at indføre et gebyr for ukorrekt håndtering af affald. Gebyret skal dække de ekstraomkostninger, som kommunerne har haft, hvis borgerne har sorteret affaldet forkert – fx til ekstra tømninger," fortæller Signe Grandt Adsersen, fuldmægtig i Center for forsyning under Energistyrelsen.

Kommunernes ansvar

"Derudover er der i nogle tilfælde mulighed for at få en bøde fra politiet, hvis borgeren undlader at sortere i overensstemmelse med de affaldsordninger, der er etableret i borgerens kommune."

Det er kommunerne, der har ansvaret for at håndtere og fastsætte regler for sortering af affald, og det ansvar er reguleret af to bekendtgørelser: den såkaldte Affaldsaktørbekendtgørelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Affaldsbekendtgørelsen under Miljøministeriet.

Det betyder overordnet set, at kommunerne er forpligtede til at udarbejde et regulativ for husholdningsaffaldet, hvor det fremgår, at du som borger skal sortere dit affald i forskellige affaldsfraktioner, fx dagrenovation, plastik, pap osv.

"Kommunerne har med visse undtagelser ret vide beføjelser til at bestemme, hvordan affaldet skal sorteres, og om fraktionerne indsamles ved husstanden eller eksempelvis skal afleveres på genbrugspladsen – og også, om de gennem gebyrer vil indhente eventuelle ekstraomkostninger, hvis borgerne ikke sorterer korrekt. Kommunerne kan også etablere ekstra indsamlingsordninger, så borgerne fx skal sortere affaldet yderligere, og de har ret til at fastsætte forskellige regler for fx enfamilieshuse og etageejendomme," siger Signe Grandt Adsersen og fortsætter:

"Det skal bidrage til, at vi på tværs af Danmark så vidt muligt genanvender vores affald og ikke smider alt til forbrænding. Det er med til at mindske udledning af CO2, begrænse vores ressourceforbrug og skabe en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne i affaldet kan bruges længst muligt."

Reglerne for affaldssortering i Danmark er dog det rene vand, hvis vi sammenligner med andre lande omkring os. I den hollandske by Haag kan du fx få en bøde på omkring 1.000 kr., hvis du stiller dit husholdningsaffald ud for tidligt eller sent, eller hvis du stiller storskrald ud uden en forudgående aftale.

I den engelske by Whitehaven har der været tilfælde, hvor en ung familiefar har fået en bøde på 110 pund (ca. 935 kr.) for at efterlade låget på sin skraldespand åbent.

Publiceret 01 June 2020 13:00